Uchwała nr XXI/137/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2004w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w LipnieNa podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr214,poz.1806, z 2003r. Nrrr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XXI/137/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2004


w sprawie: uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr214,poz.1806, z 2003r. Nrrr162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Ustalić Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały.


§ 2. Uchylić Zarządzenie Nr XXIX/2002 Komisarza Rządowego dla Powiatu Lipnowskiego z dnia 30 sierpnia 2002 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego dla Starostwa Powiatowego w Lipnie.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście.


§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie
 

 

 

Uzasadnienie


Konieczność zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego wynika z licznych zmian prawa regulujące3go kompetencje poszczególnych wydziałów i równorzędnych komórek organizacyjnych Starostwa. W związku z tym zmianie uległy zapisy paragrafów zawierających opis zadań poszczególnych wydziałów.

Ponadto w strukturę organizacyjną Starostwa wprowadzono Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności oraz zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi umieszczono w treści regulaminu zapis dotyczący kompetencji Geodety Powiatowego.

Zdjęcie

 

 

Załącznik - Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie (281kB) pdf

Schemat Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie - Załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie (44kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 grudnia 2004, 12:25:06)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3048