Uchwała nr XXI/138/2004Rady Powiatu w Lipniez dnia 6 grudnia 2004w sprawie: uchwalenia na 2005 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnegoNa podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XXI/138/2004
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 6 grudnia 2004


w sprawie: uchwalenia na 2005 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


 

Rada Powiatu w Lipnie,
uchwala, co następuje:


§ 1. Uchwala się program współpracy Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§ 2. Na realizację „Programu współpracy na 2005 rok” środki finansowe zabezpieczone będą w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4. Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy na 2005 rok” w zakresie rzeczowym i finansowym Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2005 rok.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie


Uzasadnienie


W dniu 24 kwietnia 2003 roku Sejm RP uchwalił ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawę - Przepisy wprowadzające ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, odpowiednio poz. 873 i 874 z późn. zm.).

Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego

Zasada pomocniczości leży u podstaw systemu samorządowego, który podejmuje coraz więcej zadań publicznych. Potencjał organizacji pozarządowych, bliskość tematyczna z zadaniami Powiatu, jednoznacznie wskazują na możliwość lepszego zaspokajania potrzeb zbiorowych wspólnym wysiłkiem samorządu i tych organizacji. Rada Powiatu w Lipnie, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych, w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2005 rok został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zadań merytorycznych dla obustronnej współpracy.

Powiat wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji pozarządowych wprowadza formę wspierania realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Procedura prowadząca do wyłonienia partnera ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu i charakter przedmiotowy nie podmiotowy. Oznacza to, że współpracą objęte jest zadanie (projekt), a nie instytucja (organizacja pozarządowa).

Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 1 (83kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 grudnia 2004, 14:42:12)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (5 kwietnia 2006, 09:23:07)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3817