Uchwała nr 16/2005Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 6 maja 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).

Uchwała nr 16/2005
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 6 maja 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 ).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r. Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r. dokonuje zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikami nr 1i 2

  1. Kwotę dochodów 29 228 278 zł zastępuje się kwotą 29 238 568 zł

W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 717 490 zł

  1. Kwotę wydatków 29 228 278 zł zastępuje się kwotą 29 238 568 zł

W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 717 490 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

ZdjęcieU Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 10 290 zł.


  1. DOCHODY

Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 maja 2005 r. Nr WFB.I.3011 - 18/05 zwiększa się dz. 700 rozdz. 70005 – Gospodarka mieszkaniowa § 2110 o 10 290 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte z dniem 1 stycznia 1999 roku przez Skarb Państwa nieruchomości zajęte pod drogi publiczne.WYDATKI


Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Lipnie w dz. 700 rozdz. 70005 zwiększa się § 4590 o 10 290 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Zwiększenia środków dokonano zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z przeznaczeniem na uregulowanie odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęte przez Skarb Państwa nieruchomości pod drogi publiczne wynikające z decyzji Starosty Lipnowskiego z dnia 22.11.2004 r. Nr GG. 7222 – 8/03/04.
Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 1 (47kB) pdf

Załącznik 2 (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (16 maja 2005, 09:39:49)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2761