Uchwała nr 51/2005Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 21 lipca 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )

Uchwała nr 51/2005
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 21 lipca 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z dn. 27.06.2005 r., Nr XXVII/182/2005 z dn. 5.07.2005 r., Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dn. 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dn. 7.06.2005 r. dokonuje zamian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 

 

 

 

U Z A S A D N I E N I E

WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz.600 rozdz. 60014 zwiększa się § 3020 o 3 000 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4410 o 470 zł – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 200 zł – zakup energii, § 4480 o 270 zł – podatek od nieruchomości.

Przeniesienia między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej dokonano z uwagi na pokrycie wydatków na ekwiwalenty za pranie odzieży i używanie odzieży własnej przez robotników drogowych zatrudnionych w Zarządzie Dróg w Lipnie.


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie dz. 852 rozdz. 85201 zwiększa się § 4210 o 1 600 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3110 o 1 600 zł – świadczenia społeczne z pzreznaczeniem na udzielenie pomocy rzeczowej wychowankom opuszczającym placówki opeikuńczo – wychowawcze.


Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4210 o 30 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4260 o 30 000 zł – zakup energii. Zmiany te podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków na dokonanie niezbędnych zakupów bieżących takich jak, paliwo, materiały do remontu sprzętu.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4260 o 3 500 zł – zakup energii, § 4280 o 500 zł – zakup usług zdrowotnych, zaś zmniejsza się § 4300 o 4 000 zł – zakup usług pozostałych. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi, na to, iż przeznaczone środki w budżecie nie pokrywają kosztów związanych z zakupem energii i za badania okresowe pracowników zatrudnionych w tutejszym urzędzie w ramach robót publicznych.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (1 sierpnia 2005, 12:50:41)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3882