Uchwała nr 53/2005Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 10 sierpnia 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )

Uchwała nr 53/2005
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 10 sierpnia 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z dn. 27.06.2005 r., Nr XXVII/182/2005 z dn. 5.07.2005 r., Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dn. 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dn. 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r. dokonuje zamian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 29 432 119 zł zastępuje się kwotą 29 432 551zł
    W tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 816 332 zł.

  1. Kwotę wydatków 29 715 119 zł zastępuje się kwotą 29 715 551 zł
    W tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 3 816 332 zł.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszenia w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 

 

 

 

 


 


U Z A S A D N I E N I E

Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 432 zł.

I. DOCHODY.

            Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego Nr WAB.I.3011 – 33/2005 z dnia 2.08.2005 roku zwiększa się wydatki w dz. 852 rozdz. 85212 § 2110 o kwotę 432 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy.II. WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

  • w dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4170 o 1 230 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 25 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4300 o 27 230 zł – zakup usług pozostałych,

  • w dz. 803 rozdz. 80309 zwiększa się § 4218 o 42 zł – zakup materiałów i wyposażeni, § 4219 o 14 zł, zaś zmniejsza się § 4308 o 42 zł – zakup usług pozostałych, § 4309 o 14 zł.

Zmiany w rozdz. 75020 wynikają z potrzeby zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne zakupy materiałów i usług, zaś w dz. 803 z konieczności zwrotu środków za prowizje bankowe, które nie są kosztem kwalifikowanym w wydatkach dotyczących wypłaty stypendiów ze środków unijnych.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej Powiatowego Lipnie zwiększa się w dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o 432 zł – świadczenia społeczne z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla funkcjonariuszy zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4210 o 600 zł – zakup materiałów i wyposażenia, , zaś zmniejsza się § 4300 o 600 zł – zakup usług pozostałych. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi, na to, iż przeznaczone środki w budżecie nie pokrywają wydatków związanych z zakupem paliwa, materiałów biurowych oraz materiałów niezbędnych do bieżących napraw.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (50kB) pdf

Załącznik 2 (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (30 września 2005, 11:50:28)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (30 września 2005, 12:55:29)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3689