Uchwała nr 60/2005Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 20 października 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )

Uchwała nr 60/2005
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 20 października 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 poz.148 )


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXII/141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIII/149/2005 z dnia 22.02.2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z dn. 27.06.2005 r., Nr XXVII/182/2005 z dn. 5.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z dn. 07.09.2005 r., Uchwałą Zarządu Nr 9/ 2005 z 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dnia 12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dn. 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dn. 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z 10.08.2005 r. , Nr 54/2005 z dn. 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dn. 06.10.2005 r. dokonuje zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie
U Z A S A D N I E N I E

WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Lipnie dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 3020 o 1 516 zł – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, zaś zmniejsza się § 4260 o 1 300 zł – zakup energii, § 4280 o 200 zł - zakup usług zdrowotnych, § 4510 o 16 zł – opłaty na rzecz budżetu państwa.

Zmiany powyższe wynikają z oszczędności zużycia energii oraz konieczności zakupu odzieży roboczej.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4240 o 826 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaś zmniejsza się § 4260 o 5 000 zł - zakup energii, § 4430 o 826 zł – różne opłaty i składki.

Powyższe zmiany podyktowane są koniecznością uregulowania płatności za niezbędne zakupy towarów i usług.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lipnie w dz. 854 rozdz. 85415 zwiększa się § 4218 o 345 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 162 zł, zaś zmniejsza się § 4308 o 345 zł – zakup usług pozostałych, § 4309 o 162 zł.

Zmiany w powyższe dotyczą urealnienia budżetu dotyczącego realizacji programu stypendialnego.

ZdjęcieZałącznik 1 (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (4 listopada 2005, 12:45:45)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (4 listopada 2005, 12:52:10)
Zmieniono: Dodano załącznik 1

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3931