Uchwała nr XXIX/190/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 października 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)

Uchwała nr XXIX/190/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 października 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXII/ 141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/149/2005 z 22 lutego 2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z 27.06.2005 r., Nr XXVII/181/2005 z dnia 05.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z 7.09.2005 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dn.12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 19/2005 z dnia 23.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z dnia 10.08.2005 r., Nr 54/2005 z 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z dnia 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dnia 6.10.2005 r., Nr 60/2005 z dnia 28.10.2005 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, zmiany w rachunku dochodów własnych zgodnie z załącznikiem nr 3, w gospodarstwie pomocniczym załącznik nr 4, limitu wydatków na zadania inwestycyjne załącznik nr 5:

 1. Kwotę dochodów 30 073 315 zł zastępuje się kwotą 30 525 132 zł

 2. Kwotę wydatków 30 356 315 zł zastępuje się kwotą 30 764 232 zł

 3. Kwotę dochodów na rachunku dochodów własnych 413 250 zł zastępuje się kwotą 505 250

 4. Kwotę wydatków na rachunku dochodów własnych 487 487 zł zastępuje się kwotą 573 709

 5. Kwotę przychodów gospodarstwa pomocniczego 119 300 zł zastępuje się kwotą 175 152 zł

 6. Kwotę wydatków gospodarstwa pomocniczego 152 495 zł zastępuje się kwotą 208 347 zł

 7. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 2 449 107 zł

 8. Kwotę deficytu 283 000 zł zastępuje się kwotą 239 100 zł.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie


U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 po stronie dochodów 451 817 zł, zaś po stronie wydatków zwiększa się o 407 917zł.

 1. DOCHODY

Zwiększa się dochody na podstawie:

Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 14 października 2005 r. Nr WFB.I.3011 – 47/05, w dz. 754 rozdz. 75411 § 6410 o 25 000 zł - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat z przeznaczeniem na zakup centrali telefonicznej, kart ISDN do rejestratora rozmów.

Decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego z dnia 18 października 2005 r. Nr WFB.I.3011 – 48/05 w dz. 852 rozdz. 85202 § 2130 o kwotę 154 357 zł - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu, zaś w dz. 010 rozdz. 01005 § 2110 zmniejsza się o 25 000 zł dotacje celowe z budżetu państwa.


Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST4-4822-733/2005 z dn. 19 października 2005 r.w dz. 758 rozdz. 75802 § 2760 o 184 900 zł - środki z rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na uzupełnienie dochodów powiatu.

Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego zwiększa się:

 • dz. 700 rozdz. 70005 § 2360 o 11 000 zł – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

 • dz. 750 rozdz. 75020 § 0420 o 40 000 zł – wpływy z opłaty komunikacyjnej,

Zwiększenie wpływów dochodów pozwoli na pokrycie brakujących środków finansowych na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80102 § 0920 o 350 zł – pozostałe odsetki. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych, których to nie planowano w pierwotnym planie budżetowym jednostki.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 o 45 000 zł – wpływy z usług. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na dodatkowe wpływy, które nie były planowane w budżecie jednostki.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu zwiększa się dochody o 16 160 zł w następujących działach klasyfikacji budżetowej:

 • dz. 010 rozdz. 01097 § 2380 o 14 750 zł – wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego,

 • w dz. 801 rozdz. 80130 § 0970 o 1 410 zł – wpływy z różnych dochodów. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na dodatkowe wpływy, które nie były planowane w budżecie jednostki.

Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej zwiększa się w dz. 854 rozdz. 85406 § 0920 o 50 zł – pozostałe odsetki. Zmiany w planie dochodów dokonuje się z uwagi na wpływy, które nie były planowane w pierwotnym w budżecie jednostki.


II. WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Geodety Powiatowego w dz. 010 rozdz. 01005 zmniejsza się plan § 4300 – zakup usług pozostałych o 25 000 zł. Zmiany wynikają z decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się
§ 6060 o 5 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4260 o 5 000 zł – zakup energii. Zwiększenie środków finansowych przeznaczone zostanie na zakup używanego samochodu osobowego.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- w dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4110 o 40 000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 3 000 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 14 462 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, § 6060 o

3 800 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz zakup towarów i usług.

Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie zwiększa się w dz. 754 rozdz. 75411 § 4210 o 12 020 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 1 100 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 1 000 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4350 o 320 zł – opłaty za usługi internetowe,§ 6060 o 52 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 3070 o 4 500 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4020 o 6 820 zł –wynagrodzenie osobowe członków korpusu służby cywilnej, § 4070 o 2 000 zł – nagrody roczne dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy, § 4110 o 1 100 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4440 o 20 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zmiany powyższe podyktowane są koniecznością zabezpieczenia niezbędnych środków finansowych na zakup towarów i usług. Zwiększenie paragrafu dotyczącego zakupów inwestycyjnych jest możliwe dzięki decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przyznającego środki finansowe na zakup centrali telefonicznej, kart ISDN do rejestratora rozmów oraz decyzji zarządu powiatu lipnowskiego na zakup sprężarki do ładowania butli.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801:

 • zwiększa się rozdz. 80102 § 4010 o 21 122 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 800 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 1 000 – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 500 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 3020 o 2 000 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4110 o 25 200 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4270 o 1 000 zł - zakup usług remontowych, § 4430 o 804 zł – różne opłaty i składki.

 • zwiększa się rozdz. 80111§ 4010 o 5 500 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 110 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4110 o 1 028 zł - składki na ubezpieczenie społeczne.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń oraz na niezbędne zakupy towarów i usług.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 4110 o 15 000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 300 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4010 o 15 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 6050 o 1 300 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu:

 • zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 o 1 140 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 3020 o 1 140 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń,

 • zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 4210 o 10 660 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 12 500 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych,

 • zwiększa się w dz. 854 rozdz. 85410 § 3020 o 45 zł.- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 940 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, zaś zmniejsza się § 4110 o 890 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 95 zł – składki na Fundusz Pracy.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i administracji, składek na ubezpieczenie społeczne, oraz na niezbędne zakupy celem prawidłowego funkcjonowania jednostki, jak również remont stolarki okiennej.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skepem:

 • zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80130 § 3020 o 7 462 zł - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 22 124 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 474 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 6 200 zł - składki na Fundusz Pracy, § 4210 o 38 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 na kwotę 7 000 zł – zapłata za energię elektryczną zaś zmniejsza się § 4040 o 14 136 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne,

 • zwiększa się w dz. 854 rozdz. 85410 § 3020 o 270 zł - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, zaś zmniejsza się § 4010 o 22 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4040 o 394 zł - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz na zakup oleju.

Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie w dz. 801:

- zwiększa się rozdz. 80130 § 4010 o 15 304 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 200 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 100 zł - składki na Fundusz Pracy, § 4410 o 300 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się

§ 3020 o 1 000 zł - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 2 000 zł - stypendia różne, § 4040 o 9 304 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4240 o 5 800 zł – zakup pomocy naukowych i książek, § 4430 o 3 000 zł – różne opłaty i składki.

- zwiększa się rozdz. 80134 § 4010 o 3 100 zł - wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 850 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 250 zł - składki na Fundusz Pracy,

Zmiany wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych związanych z pokryciem zobowiązań w związku z wprowadzonymi podwyżkami i awansami nauczycieli.

Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego:

 • w dz. 630 rozdz. 63003 zmniejsza się § 2580 o 1 000 zł – dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, § 4300 o 100 zł – zakup usług pozostałych,

 • w dz. 801 rozdz. 80114 zwiększa się § 2540 o 426 560 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, zaś zmniejsza się § 2580 o 426 560 zł – dotacja podmiotowa z budżetu nie zaliczana do sektora finansów publicznych.

 • w dz. 851 rozdz. 85111 zwiększa się § 6060 o 100 000 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych,

 • dz. 921 rozdz. 92116 zmniejsza się § 4240 o 500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

 • dz. 921 rozdz. 92195 zwiększa się § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

 • w dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 o 1 100 zł – zakup usług pozostałych.

Powyższe zmiany wynikają z konieczności pokrycia wydatków bieżących w działach 921 i 926. Zwiększenie wydatków w dz. 851 dotyczy przeznaczenia środków finansowych na zakup tomografu komputerowego, zaś w rozdz. 80114 zmian dokonuje się z uwagi na błędną klasyfikację budżetową.

 • w dz. 801 rozdz. 80195 zmniejsza się § 3240 o 1 000 zł – stypendia dla uczniów, § 4010 o 261 033 zł – wynagrodzenie osobowe pracowników, § 4110 o 9 993 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 2 005 zł - składki na Fundusz Pracy;

Zmniejszone środki w powyższych paragrafach zostały przeznaczone na zwiększenie budżetów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na wypłatę Nagrody Starosty, występujące braki w paragrafach płacowych oraz zakup oleju, tj.:

 1. Zespół Szkół w Lipnie dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się ogółem o 14 669 zł;

 • § 3240 o 420 zł,

 • § 4010 o 3 550 zł,

 • § 4110 o 10 612 zł,

 • § 4120 o 87 zł;

 1. Zespół Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się ogółem o 14 249 zł:

 • § 4010 o 13 550 zł,

 • § 4110 o 612 zł,

 • § 4120 o 87 zł;

 1. Zespół Szkół w Skępem dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się ogółem o 87 376 zł:

 • § 4010 o 22 150 zł,

 • § 4110 o 15 198 zł ,

 • § 4120 o 28 zł,

 • § 4210 o 50 000 zł;

 1. Zespół Szkół w Dobrzyniu - budżet zwiększa się ogółem o 102 873 zł:

  1. dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się o 4 725 zł:

  • § 4010 o 1 630 zł,

  • § 4110 o 2 715 zł,

  • § 4120 o 380 zł,

  1. dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się o 95 938 zł:

- § 3020 o 2 700 zł,

- § 4010 o 33 925 zł,

- § 4110 o 7 794 zł,

- § 4120 o 1 519 zł,

- § 4210 o 48 000 zł,

- § 4300 o 2 000 zł;

  1. dz. 854 rozdz. 85410 § 4010 o 2 210 zł;

 1. Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80102 zwiększa się ogółem o 1 376 zł:

 • § 4010 o 1 150 zł,

 • § 4110 o 198 zł,

 • § 4120 o 28 zł;

 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się ogółem o 36 276 zł:

 • § 4010 o 25 883 zł,

 • § 4110 o 5 784 zł,

 • § 4120 o 1 028 zł,

 • § 4300 o 3 581 zł;

 1. Bursa Szkolna w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4210 o 6 000 zł.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4210 o 101 187 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 27 000 zł – zakup środków żywności, § 4230 – zakup leków i materiałów medycznych o kwotę 3 000 zł, § 4260 – zakup energii na kwotę 12 000 zł, § 4440 o 4 170 zł – odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz tworzy się § 4280 – zakup usług zdrowotnych na kwotę 7 000 zł,.

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie:

- dz. 852 rozdz. 85201 zwiększa się § 4210 o 8 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 2320 o 15 500 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. Zmiany te wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na zakup artykułów rzeczowych dla wychowanków usamodzielniających się.

 • dz. 852 rozdz. 85218 tworzy się § 4170 na kwotę 2 500 zł – wynagrodzenia bezosobowe.

 • dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4170 o 3 000 zł - wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 500 zł – zakup usług pozostałych.

Powyższe przesunięcia podyktowane są koniecznością zainstalowania Systemu „POMOST” – baza danych dotycząca rodzin zastępczych, wychowanków kontynuujących naukę, mieszkańców domów pomocy społecznej. Obowiązek pracy w tym systemie nakłada ustawa o pomocy społecznej.

Zmiany w rozdz. 85321 podyktowane są zwiększeniem ilości wydawanych orzeczeń w drugim półroczu 2005 roku.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się
§ 4270 o 4 000 zł – zakup usług remontowych z przeznaczeniem na remont stolarki okiennej.


Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85410 zwiększa się § 4010 o 7 033 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 500 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 500 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 3020 o 3 915 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 500 zł – stypendia różne, § 4040 o 1 018 zł – dodatkowe wynagrodzenie roczne, § 4240 o 400 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4300 o 2 200 zł – zakup usług pozostałych. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi, na to, iż przeznaczone środki w budżecie nie pokrywają wydatków związanych z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych.


III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się wpływy w § 0830 o 30 000 zł – wpływy z usług, zaś po stronie wydatków zwiększa się § 4220 o 10 000 zł – zakup środków żywności § 4260 o 5 000 zł – zakup energii, § 4300 o 25 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4270 o 5 000 zł – zakup usług remontowych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się stan środków znajdujących się na rachunku bankowym na początku okresu oraz na koniec okresu sprawozdawczego o 3 268 zł.

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się wpływy w § 0830 o 50 000 zł – wpływy z usług, zaś po stronie wydatków zwiększa się § 4170 o 2 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 10 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 30 000 zł – zakup środków żywności § 4260 o 3 000 zł – zakup energii, § 4270 o 2 000 zł – zakup usług remontowych § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się wpływy w § 0830 o 12 000 zł – wpływy z usług, jednocześnie po stronie wydatków zwiększa się § 4110 o 3 000 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 1 000 zł – składki na Fundusz Pracy, § 4220 o 8 000 zł – zakup środków żywności.

Dyrektora Bursy Szkolnej w Lipnie zmniejsza się na początku okresu stan środków na rachunku bankowym o 5 778 zł, oraz zmniejsza się wydatki w § 4220 o 5 778 zł – zakup środków żywności.

Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na urealnienie wstępnych planów finansowych, które zostały uchwalone na posiedzeniu Rady Powiatu w dniu 22 kwietnia Uchwałą Nr XXV/171/2005.IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zmian dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą zwiększa się przychody w
§ 2708 o 6 610 zł – środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł, § 2709 o 4 242 zł, oraz zwiększa się wydatki w § 4218 o 6 610 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 4 242 zł, § 4170 o 2 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, zaś zmniejsza się § 4270 o 2 000 zł – zakup usług remontowych.


Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie zwiększa się przychody Warsztatów Szkolnych w § 0830 o 30 000 zł – wpływy z usług, § 0840 o 15 000 zł – wpływy ze sprzedaży wyrobów, oraz zwiększa się wydatki w § 4170 o 15 000 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 30 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zdjęcie


Załącznik 1 (58kB) pdf

Załącznik 2 (174kB) pdf

Załącznik 3 (56kB) pdf

Załącznik 4 (58kB) pdf

Załącznik 5 (47kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 listopada 2005, 12:25:03)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (14 listopada 2005, 12:37:34)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3298