Uchwała nr XXIX/193/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 października 2005w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznegoNa podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)

Uchwała nr XXIX/193/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 października 2005


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego

Na podstawie art. 118 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189, poz. 1851, z 2000 r. Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 88, poz. 961, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 156, poz. 1300, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 64, poz. 565) i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004 r. Nr 102, poz. 1055)


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego uchyla się § 4 ust. 8.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


Zdjęcie

Uzasadnienie


W Uchwale Nr XIV/93/2004 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania publicznego w § 4 ust. 8 zawarto zapis, iż Zarząd Powiatu w Lipnie rozpatrywać będzie jedynie wnioski podmiotów, które posiadają osobowość prawną. W związku z tym, iż ustawa o finansach publicznych w art. 118 ust. 2 pkt 2 nie ogranicza udzielania dotacji tylko dla podmiotów posiadających osobowość prawną, to uchylenie przedmiotowego zapisu jest uzasadnione.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (15 listopada 2005, 14:23:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3018