Uchwała nr XXXI/207/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2005w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji pn. „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami)

Uchwała nr XXXI/207/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie: zaciągnięcia zobowiązań dotyczących realizacji inwestycji pn. „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami)


 

Rada Powiatu
uchwala co następuje:§ 1. 1. Zaciągnąć długoterminowe zobowiązanie w wysokości 3 283 378,73 zł ( słownie; trzy miliony dwieście osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt osiem złotych 73/100) na inwestycję pn. „ Roboty budowlane polegające na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno”.


2. Spłata zobowiązania nastąpi:

  1. w 2006 roku w kwocie 1 685 373 zł zgodnie z projektem planu na rok 2006.

  2. w 2007 roku w kwocie 1 598 005,73 zł zgodnie z wieloletnim planem inwestycyjnym.


§ 2. 1. Ustala się następujące źródła finansowania zadania inwestycyjnego na lata 2006 – 2007

Rok 2006                             Rok 2007

  1. środki własne – 30 %          505 612 zł                           479 401,64 zł

  2. Fundusze Unijne 60 %      1 011 224 zł                           958 803,23 zł

  3. Budżet państwa 10 %          168 537 zł                           159 800,86 zł

Razem                                   1 685 373 zł                      1 598 005,73 zł

2. Źródłem pokrycia zobowiązania w kwocie udziału własnego tj. 985 013,64 zł będą wpływy z dochodów własnych.


§ 3. Zobowiązanie to pokryte zostanie z dochodów własnych w roku 2006 i 2007 roku.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty

ZdjęcieU Z A S A D N I E N I E


W miesiącu grudniu bieżącego roku została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Lipnowskim a Wojewodą Kujawsko – Pomorskim na realizację z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 1 – „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów i Priorytetu 3 – Rozwój lokalny Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006”projektu inwestycyjnego dotyczącego robót budowlanych polegających na przebudowie drogi powiatowej Żabieniec – Lipno. Środki zagwarantowane w/w umowie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowią 70 % wydatków kwalifikowanlych wynosi 2 298 365,09 zł.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 283 378,73 zł, a okres realizacji tego zadania zgodnie z wnioskiem będzie odbywał się w okresie dwuletnim.

Różnica między całkowitą wartością zadania, a dotowaną przez Fundusz będzie pokryta z środków własnych powiatu roku 2006 oraz 2007 i wynosi 985 013,64 zł.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (10 stycznia 2006, 09:51:02)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3543