Uchwała nr XXXI/208/2005Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2005w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)

Uchwała nr XXXI/208/2005
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2005


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2005 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, z późn. zmianami), art. 109 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2003 roku Nr 15 , poz. 148)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXII/ 141/2004 Rady Powiatu w Lipnie z 29 grudnia 2004 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIII/149/2005 z 22 lutego 2005 r., Nr XXV/162/2005 z dn. 22.04.2005 r., Nr XXVI/172/2005 z 27.06.2005 r., Nr XXVII/181/2005 z dnia 05.07.2005 r., Nr XXVIII/183/2005 z 7.09.2005 r., Nr XXIX/190/2005 z dnia 28.10.2005 r., Nr XXX/196/2005 z dnia 8.12.2005 r., Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 9/2005 z dn. 8.03.2005 r., Nr 12/2005 z dn.12.04.2005 r., Nr 16/2005 z dn. 6.05.2005 r., Nr 20/2005 z dnia 23.05.2005 r., Nr 21/2005 z dnia 7.06.2005 r., Nr 51/2005 z 21.07.2005 r., Nr 53/2005 z dnia 10.08.2005 r., Nr 54/2005 z 25.08.2005 r., Nr 55/2005 z dnia 22.09.2005 r., Nr 59/2005 z dnia 6.10.2005 r., Nr 60/2005 z dnia 28.10.2005 r., Nr 61/2005 z dnia 10.11.2005 r., Nr 63/2005 z dnia 24.11.2005 r., Nr 66/2005 z dnia 15.12.2005 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, limitu wydatków na zadania inwestycyjne załącznik nr 3, dochodów i wydatków na rachunku dochodów własnych – załącznik nr 4, przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 5;

 1. Kwotę dochodów 29 604 290 zł zastępuje się kwotą 29 615 655 zł

 2. Kwotę wydatków 29 843 390  zł zastępuje się kwotą 29 854 755  zł

 3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 505 250 zł zastępuje się kwotą 509 250 zł

 4. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 573 709 zł zastępuje się kwotą 515 709zł

 5. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 1 242 370 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2005 po stronie dochodów i wydatków zwiększa się o 11 365 zł.


 1. DOCHODY


Zwiększa się dochody na podstawie:


Porozumienia Nr EK.I.0116-POR-75/2005 z dn. 30 listopada 2005 r. zawartego pomiędzy Województwem Kujawsko – Pomorskim a Powiatem Lipnowskim zwiększa się w dz. 854 rozdz. 85415 § 2330 o 4 800 zł – dotacje celowe otrzymane od samorządu wojewódzkiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na wypłatę stypendium dla uczniów.Dokonuje się zmian w dochodach na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- zwiększa się dz. 758 rozdz. 75814 § 0920 o 2 460 zł – pozostałe odsetki. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się ze względu na uzyskane większe wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

- zmniejsza się dz. 854 rozdz. 85415 § 2328 o 7 856 zł – dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami jst, § 2329 o 3 689 zł. Zmniejszenie to wynika z urealnienia planu dochodów budżetowych.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 0830 o 15 000 zł – wpływy z usług.

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 0920 o 650 zł – pozostałe odsetki. Zwiększenia w planie dochodów dokonuje się z uwagi na uzyskane większe wpływy z tytułu odsetek od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych.II. WYDATKIDokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:

Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4210 o 526 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 o 1 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 4110 o 460 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120o 67 zł – składki na Fundusz Pracy. Powyższe zmiany w planie finansowym są możliwe z uwagi na wynikłe oszczędności w opłacaniu składek na ubezpieczenie zdrowotne.Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego:

- dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4210 o 1 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 o 1 155 zł – różne opłaty i składki, § 4440 o 7 260 zł – odpisy na ZFŚS, zaś zmniejsza się § 4260 o 5 955 zł – zakup energii, § 6060 o 1 500 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne jst

Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłacenie składki na ubezpieczenie mienia powiatu, oraz urealniony został odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

- dz. 854 rozdz. 85415 zmniejsza się § 3248 o 7 782 zł – stypendia dla uczniów, § 3249 o 3 656 zł, § 4118 o 4 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4218 o 70 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4219 o 33 zł.

- rozdz. 75095 zwiększa się § 4300 o 300 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4410 o 300 zł – podróże służbowe. Zwiększenia dokonano celem urealnienia planu na zakup usług z przeznaczeniem na opłacenie faktury za „Starościaka”.Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Lipnie w dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4210 o 11 455 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 387 zł – zakup energii, § 4280 o 249 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 554 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 3030 o 698 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 3070 o 11 905 zł – nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń, § 4110 o 5 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4410 o 17 zł – podróże służbowe, § 4430 o 20 zł – różne opłaty i składki.

Zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80102 zwiększa się § 4210 o 378 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 245 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 133 zł – podróże służbowe. Zmiany dokonano z uwagi na zakup niezbędnych materiałów biurowych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zwiększa się w dz. 801 rozdz. 80120 § 4010 o 17 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 2 810 zł – składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 3020 o 1 000 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4170 o 313 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4260 o 17 000 zł – zakup energii, § 4270 o 272 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 1 063 zł – podróże służbowe, § 4580 o 162 zł – pozostałe odsetki. Zmiany powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na zapłacenie składek na ubezpieczenie społeczne i opłacenie faktur za usługi telekomunikacyjne i pocztowe.Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego:

 • dz. 801 rozdz. 80114 zmniejsza się § 2540 o 5 740 zł - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty,

 • dz. 801 rozdz. 80146 zmniejsza się § 4300 o 612 zł – zakup usług pozostałych;

 • dz. 801 rozdz. 80195 zmniejsza się § 2310 o 3 198 zł – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, § 4170 o 4 103 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 1 026 zł – zakup materiałów i wyposażenia,

 • dz. 921 rozdz. 92195 zwiększa się § 4210 o 2 698 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4240 o 500 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, § 4300 o 500 zł –zakup usług pozostałych,

 • dz. 926 rozdz. 92695 zwiększa się § 4210 o 844 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 844 zł – zakup usług pozostałych.Zmiany przeznaczenia w/w zmniejszenia środków przeznaczono na zwiększenie budżetów jednostek oświatowych z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, tj.:

 1. Zespół Szkół w Skępem dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 3240 o 4 800 zł – stypendia dla uczniów, § 4010 o 2 000 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników;

 2. Zespół Szkół w Dobrzyniu - budżet zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 § 401 o 3 481 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników;

 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna zwiększa się dz. 854 rozdz. 85406 § 4010 o 6 800 zł - wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4120 o 700 zł – składki na FP.Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi w dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się § 4210 o 10 890 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 6050 o 8 830 zł – wydatki inwestycyjne jst, zaś zmniejsza się § 4260 o 4 720 zł – zakup energii.Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się § 4110 o 8 561 zł - składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 2 138zł – składki na Fundusz Pracy celem zabezpieczenia środków do końca roku budżetowego, § 4210 o 5 880 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 58 zł – zakup usług pozostałych, § 4440 o 4 613zł – odpis na ZFŚS, zaś zmniejsza się § 4010 o 16 600 zł – wynagrodzenia osobowe, § 4270 o 4 000 zł – zakup usług remontowych.

Zwiększeń w planie finansowym dokonuje się celem urealnienia odpisu na ZFŚS na zatrudnionych pracowników w ramach robót publicznych oraz na zapłacenie faktur za zakup materiałów i opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne.


Dyrektora Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Lipnie dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4170 na kwotę 707 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 1 500 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3030 o 300 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, § 4300 o 1 907 zł – zakup usług pozostałych. Przeniesienia powyższe są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków finansowych na opłacenie wynagrodzeń z tytułu umów – zleceń oraz na dokonanie niezbędnych zakupów materiałów.


III . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCHZmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się wpływy w § 0830 o 4 000 zł – wpływy z usług, zaś po stronie wydatków zwiększa się § 4220 o 4 000 zł – zakup środków żywności.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie zmniejsza się wydatki w § 4210 o 5 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 13 000 zł – zakup środków żywności, § 4260 o 10 000 zł – zakup energii, § 4270 o 9 000 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 25 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zwiększa się stan środków obrotowych na koniec roku o 62 000 zł.


IV. GOSPODARSTWA POMOCNICZEDokonuje się zmian na wniosek:Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w dz.001 rozdz.00197 zwiększa się § 4210 o 3 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zmniejsza się § 4300 o 3 000 – zakup usług pozostałych.Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w dz. 801 rozdz. 80197 zwiększa się § 4110 o 2 500 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 412 o 100 zł – składki na FP, zaś zmniejsza się § 4170 o 2 600 zł – wynagrodzenia bezosobowe.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (55kB) pdf

Załącznik 2 (138kB) pdf

Załącznik 3 (59kB) pdf

Załącznik 4 (55kB) pdf

Załącznik 5 (57kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (10 stycznia 2006, 10:18:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3050