Uchwała nr 3/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 26 stycznia 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. l, pkt. l ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 póz. 148)

Uchwała nr 3/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 26 stycznia 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1592, z poźń. zm.), art. 109 i 128 ust. l, pkt. l ustawy z 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2003 r. Nr 15 póz. 148)


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala , co następuje:

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r. dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr l.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 


 


UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie wydatków na wniosek:

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz. 852 rozdz. 85201 zwiększa się § 4210 o 15 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 2320 o 15 000 zł - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Powyższe przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej podyktowane jest potrzebą dokonania zakupów rzeczowych dla wychowanków placówek opiekuńczo -wychowawczych.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (415kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (7 lutego 2006, 12:33:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2339