Uchwała nr 10/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 10 marca 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 )

Uchwała nr 10/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 10 marca 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 )


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r. dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 

 


 U Z A S A D N I E N I EDokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie wydatków na wniosek:


Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie w dz. 600 rozdz. 60014 zwiększa się § 4300 o 40 000 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4270 o 40 000 zł – zakup usług remontowych.

Powyższe przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej podyktowane jest rosnącymi kosztami usług przy zimowym utrzymaniu dróg.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4430 o 3 200 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4210 o 3 200 zł – zakup materiałów i wyposażenia.

Zmiany w budżecie jednostki po stronie wydatków są podyktowane koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie ubezpieczenia budynków szkoły.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (22 marca 2006, 12:43:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2510