Uchwała nr 12/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 23 marca 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 )

Uchwała nr 12/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 23 marca 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 )


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r. dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.


Zdjęcie

 U Z A S A D N I E N I EDokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie wydatków na wniosek:


Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie w dz. 853 rozdz. 85321 zwiększa się § 4110 o 224 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4210 o 639 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 863 zł – zakup usług pozostałych.

W ramach powyższych przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej przeniesień jednostka dokonuje pomiędzy wydatkami finansowanymi z dotacji celowej a wydatkami finansowanymi z środków własnych powiatu. Przesunięcia dotyczą:

- wydatki z środków własnych; zwiększa się § 4210 o 934 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 1 900 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 100 zł – podróże służbowe krajowe, zaś zmniejsza się § 4110 o 2 639 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 295 zł – składki na Fundusz Pracy;

- wydatki z dotacji celowej; zwiększa się § 4110 o 2 863 zł – składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 o 295 zł - składki na Fundusz Pracy, zaś zmniejsza się § 4210 o 295 zł - zakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 2 763 zł - zakup usług pozostałych, § 4410 o 100 zł – podróże służbowe krajowe.

Powyższych przesunięć między źródłami finansowania dokonano ze względu na dostosowanie do spływu środków dotacji i własnych oraz zwiększenie wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (51kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (3 kwietnia 2006, 12:00:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2429