Uchwała nr XXXIII/224/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 kwietnia 2006w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art.12 pkt 5,pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)

Uchwała nr XXXIII/224/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 kwietnia 2006


w sprawie: zmiany uchwały Rady Powiatu Nr XXXI/209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 roku w sprawie budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art.12 pkt 5,pkt 8 lit.d i pkt 9 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055) oraz art. 165, art. 182, art. 184, art. 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 i 3, art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104)


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r. wprowadza się następujące zmiany:


 1. W § 2 pkt 1) po słowach „wydatki majątkowe w kwocie 2 343 873 zł” dodaje się po przecinku słowa:
  „ a w ich ramach wydatki na programy z funduszy strukturalnych i spójności UE w kwocie 1 685 373 zł”
  oraz w pkt. 2) dodaje się lit. d. w brzmieniu:
  „d) wydatki na obsługę długu publicznego w kwocie 398 700 zł”

 2. Po § 8 dodaje się §§ od 8a do 8c w brzmieniu:
  „§ 8a. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez powiat w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 11 uchwały budżetowej”,
  „§ 8b. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem 11a uchwały budżetowej”,
  „§ 8c.Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków unijnych w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11b”.

 3. W § 9 dodaje się pkt. 4, w brzmieniu:
  „4/ Upoważnia się Zarząd Powiatu Lipnowskiego do zaciągania zobowiązań na sfinansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej i zagranicznych do wysokości określonych w załączniku 11a”.

 4. Po § 10 dodaje się § 10a. w brzmieniu;
  „§ 10a. Określa się prognozę kwoty długu na 2006 rok i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz jego spłaty, zgodnie z załącznikiem nr 3 pierwotnej uchwały budżetowej”.

 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 

 

 

 

Załącznik 11b (47kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (9 maja 2006, 10:06:01)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2270