Uchwała nr 14/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 19 kwietnia 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 )

Uchwała nr 14/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 19 kwietnia 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 )


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/ 2006 z dnia 6.04.2006 r. dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie


U Z A S A D N I E N I EDokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie wydatków na wniosek:

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750 rozdz. 75045 zwiększa się § 3030 o 840 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych, zaś zmniejsza się § 4210 o 560 złzakup materiałów i wyposażenia, § 4300 o 100 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 180 zł – podróże służbowe.

Zmiany te są konieczne z uwagi na zabezpieczenie środków na wypłacenie diet dla członków Powiatowej Komisji Lekarskiej z powodu zwiększenia stawki wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2006 roku.


Dyrektora Zespołu Szkół w Lipnie w dz. 801 rozdz. 80120 zwiększa się § 4240 o 2 000 zł – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zaś zmniejsza się § 4260 o 2 000 zł – zakup energii.

Zmiana podyktowana jest koniecznością uwzględnienia możliwości zakupu pomocy dydaktycznych i książek z przeznaczeniem dla młodzieży uczącej się w tej placówce.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (16 maja 2006, 10:20:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2546