Uchwała nr 18/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 18 maja 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 ).

Uchwała nr 18/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 18 maja 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U 2005 r. Nr 249 poz.2104 ).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:§ 1, W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/ 2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r. dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie


 U Z A S A D N I E N I EDokonuje się zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 po stronie wydatków na wniosek:


Naczelnika Wydziału Geodezji w dz. 700 rozdz. 70005 zwiększa się § 4300 o 96 zł – zakup usług pozostałych , zaś zmniejsza się § 4590 o 96 zł – kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wydatków z tytułu opłaty za operat szacunkowy.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (49kB) pdf


metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 czerwca 2006, 08:42:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2461