Uchwała nr 38/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 21 lipca 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.)

Uchwała nr 38/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 21 lipca 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.)


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/ 2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z dnia 14.06.2006 r. dokonuje się zmian dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2.

  1. Kwotę dochodów 29 945 858 zł zastępuje się kwotą 29 985 541 zł

  2. Kwotę wydatków 30 917 913  zł zastępuje się kwotą 30 957 596 zł


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie 


U Z A S A D N I E N I EBudżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o kwotę 39 683 zł.


I DOCHODY


Na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2006 r. Nr WFB.I.3011 – 26/06 zwiększa się dz. 700 rozdz. 70005 § 2110 o 39 683 zł – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na odszkodowania za drogi publiczne.

II WYDATKI


Naczelnika Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w dz. 700 rozdz. 70005 zwiększa się § 4590 o 39 683 zł – odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych.

Zmiany dokonano na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 11 lipca 2006 r. z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań na drogi publiczne.

Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750 rozdz. 75020 zwiększa się § 4210 o 50 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4300 o 30 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4430 o 20 000 zł – różne opłaty i składki.

Powyższe zmiany podyktowane są analizą wydatków w poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (50kB) pdf

Załącznik 2 (52kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (28 sierpnia 2006, 13:23:00)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2722