Uchwała nr 53/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 19 września 2006w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Furmańskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.Na podstawie art.32 ust.1 i ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568)

Uchwała nr 53/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 19 września 2006


w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Panu Markowi Furmańskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie do prowadzenia postępowania przetargowego i innych czynności określonych w pełnomocnictwie.

Na podstawie art.32 ust.1 i ust 2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806 z 2003r. Nr 162, poz. 1568)


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje


§ 1. Udzielić pisemnego pełnomocnictwa Panu Markowi Furmańskiemu Dyrektorowi Zespołu Szkół w Lipnie do:

  1. przygotowania i przeprowadzenia procedur przetargowych zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych na wykonanie zadania ,,Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Lipnie”, w tym powołanie komisji przetargowej i ustalenia jej składu osobowego.

  2. zawarcia umów na wykonanie zadania inwestycyjnego :,, Docieplenie budynków Zespołu Szkół w Lipnie”.

  3. sprawowania nadzoru nad robotami budowlanymi do momentu ukończenia zadania, w tym powołania inspektora nadzoru inwestorskiego.§ 2. Wykonanie uchwały poprzez sporządzenie pełnomocnictwa powierza się Staroście Lipnowskiemu.§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (25 września 2006, 11:15:14)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3976