Uchwała nr 56/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 17 października 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 56/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 17 października 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Nr XXXI/209/2005 Rady Powiatu w Lipnie z 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu Nr 2/2006 z dnia 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dnia 26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/ 2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z dnia 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r. dokonuje się zmian wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1.§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Zdjęcie

 


 

 

 

 

                                                       

[1]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.

[2]              Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708U Z A S A D N I E N I EWYDATKI

Zmienia się plan wydatków na wniosek:


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w dz. 750:

- rozdz. 75019 zmniejsza się § 3030 o 5 500 zł – różne wydatki na rzecz osób fizycznych,

- rozdz. 75020 zwiększa się § 4300 o 11 282 zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4440 o 5 782 zł – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Zmiany podyktowane są koniecznością dokonania zakupów rzeczowych potrzebnych do remontu dachu na garażu.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 4220 o 30 000 zł – zakup środków żywności, § 4270 o 33 000 zł – zakup usług remontowych, zaś zmniejsza się § 4210 o 38 131 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 15 000 zł – zakup energii, § 4280 o 2 300 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 5 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4350 o 1 000 zł - zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe, § 4480 o 569 zł – podatek od nieruchomości. Zmiany podyktowane są koniecznością zwiększenia wydatków na zakup usług remontowych związanych z realizacją zadań wynikających z programu naprawczego Domów Pomocy Społecznej.

Zdjęcie

 

 

 

 

 

 

Załącznik 1 (53kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (19 października 2006, 10:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3409