Uchwała nr 54/2006Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 29 września 2006w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 32 ust l pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 , zm. z 2002r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 )

Uchwała nr 54/2006
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 29 września 2006


w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 32 ust l pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (jedn. tekst Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1592 , zm. z 2002r Nr 23 poz.220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz.1806 z 2003 r. Nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz.1055) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 roku Nr 207 poz. 2108 )


 

Zarząd Powiatu w Lipnie w składzie:


Przewodniczący : Przemysław Gęsicki

Członkowie: Krzysztof Klimaszewski

Tomasz Woźnicki

Zygmunt Lewandowski

Waldemar Rumiński

 

uchwala co następuje:

§ l. Powołać komisję przetargową w składzie:

Przewodniczący Zbigniew Chmielewski

Członkowie Maria Zalewska

Ireneusz Gojlik

Piotr Wojciechowski

Józef Szmelter

§ 2. Komisja przeprowadza przetargi w składzie co najmniej trzyosobowym.

§ 3. Do zadań komisji należy w szczególności:

1.Przygotowanie przetargu i poinformowanie uczestników o zasadach prowadzeniu przetargu,

2.Sporządzenie protokołu z przetargu.§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.


§ 6. Traci moc Uchwała Nr 12 /2004 Zarządu Powiatu w Lipnie z dnia 26 lutego 2004 roku

 

Zdjęcie

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (21 listopada 2006, 12:50:52)

Ostatnia zmiana: Arkadiusz Linkowski (21 listopada 2006, 12:53:14)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3589