Uchwała nr II/15/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 grudnia 2006w sprawie: wyboru Wicestarosty LipnowskiegoNa podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055/ w zw. z art. 2 pkt. 1 lit.b ustawy z dnia 22.marca 1990r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1593 z 2001r. ze zm: z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006r. Nr 79 poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218/ oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy / Dz.U. Nr 21 poz. 94 z 1998r. z późn.zm./

Uchwała nr II/15/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 grudnia 2006


w sprawie: wyboru Wicestarosty Lipnowskiego

Na podstawie art. 27 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102 poz.1055/ w zw. z art. 2 pkt. 1 lit.b ustawy z dnia 22.marca 1990r. o pracownikach samorządowych / tekst jednolity Dz.U. Nr 142 poz. 1593 z 2001r. ze zm: z 2002r. Dz.U. Nr 113, poz.984, Nr 214 poz.1806, z 2005r. Nr 10 poz. 71, Nr 23 poz. 192, Nr 122 poz. 1020, z 2006r. Nr 79 poz. 549, Nr 169 poz. 1201, Nr 170 poz. 1218/ oraz art. 73 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy / Dz.U. Nr 21 poz. 94 z 1998r. z późn.zm./


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w głosowaniu tajnym Wicestarostą Lipnowskim wybrany został Pan Piotr Wojciechowski


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Powiatu
               w Lipnie
     Józef Predenkiewicz

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 grudnia 2006, 13:13:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3036