Uchwała nr II/11/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 7 grudnia 2006w sprawie: wstąpienia Pana Romana Matery - kandydata z tej samej listy na miejsce Pana Tadeusza Wiewiórskiego, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159, poz. 1127/ / w związku z uchwałą Nr I/ 5/2006 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Wiewiórskiego

Uchwała nr II/11/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 7 grudnia 2006


w sprawie: wstąpienia Pana Romana Matery - kandydata z tej samej listy na miejsce Pana Tadeusza Wiewiórskiego, w związku z wygaśnięciem jego mandatu.

Na podstawie art. 194 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw /tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 159 poz. 1547 ze zm.: z 2004 r. Dz. U. Nr 25 poz. 219, Nr 102 poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 34 poz. 242, Nr 146 poz. 1055, Nr 159, poz. 1127/ / w związku z uchwałą Nr I/ 5/2006 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 listopada 2006r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tadeusza Wiewiórskiego


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:


§ 1. Stwierdza się, że w związku wygaśnięciem mandatu radnego Powiatu Lipnowskiego Pana Tadeusza Wiewiórskiego, z listy Nr 6 oznaczonej nazwą KKW SLD + SDPL + PD + UP Lewica i Demokraci w okręgu wyborczym Nr 3, na jego miejsce wstępuje kandydat z tej samej listy - Pan Roman Matera.


§ 2. O wstąpieniu radnego postanawia się powiadomić wyborców w okręgu wyborczym Nr 3 w sposób zwyczajowo przyjęty.


§ 3. Uchwałę doręcza się zainteresowanemu, Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu i Komisarzowi Wyborczemu we Włocławku.


§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodniczący Rady Powiatu
                 w Lipnie
       Józef Predenkiewicz

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (14 grudnia 2006, 14:30:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 4456