Uchwała nr IV/29/2006Rady Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2006w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr IV/29/2006
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2006


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2006 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:

§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr XXXI/ 209/2005 z dnia 28 grudnia 2005 r., zmienionym Uchwałą Rady Powiatu Nr XXXII/210/2006 z 27.02.2006 r., Nr XXXIII/225/2006 z dnia 27.04.2006 r., Nr XXXIV/231/2006 z dnia 29.05.2006 r., Nr XXXV/232/2006 z dnia 30.06.2006 r., Nr XXXVI/244/2006 z dnia 31.08.2006 r., XXXVII/251/2006 z dnia 29.09.2006 r., XXXVIII/256/2006 z dnia 26.10.2006 r., Nr I/7/2006 z dnia 27.11.2006 r., Nr II/17/2006 z dnia 07.12.2006 r., Nr III/25/2006 z dnia 21.12.2006 r. oraz Uchwałą Zarządu Powiatu w Lipnie Nr 2/2006 z dn. 12.01.2006 r., Nr 3/2006 z dn.26.01.2006 r., Nr 10/2006 z dnia 10.03.2006 r., Nr 12/2006 z dnia 23.03.2006 r., Nr 13/2006 z dnia 6.04.2006 r., Nr 14/2006 z dnia 19.04.2006 r., Nr 16/2006 z dnia 9.05.2006 r., Nr 18/2006 z dnia 18.05.2006 r., Nr 20/2006 z dnia 1.06.2006 r., Nr 21/2006 z 14.06.2006 r., Nr 38/2006 z dnia 21.07.2006 r., Nr 43/2006 z dnia 14.08.2006 r., Nr 50/2006 z dnia 11.09.2006 r., Nr 54/2006 z dnia 17.10.2006 r., Nr 59/2006 z dnia 3.11.2006 r., Nr 60/2006 z dnia 9.11.2006 r., Nr 3/2006 z 11.12.2006 r., Nr 4/2006 z dnia 19.12.2006 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2, przychodów i wydatków w rachunku dochodów własnych – załącznik nr 3, rozchodów gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 4, wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 5.

  1. Kwotę dochodów 32 021 214 zł zastępuje się kwotą 32 024 914 zł

  2. Kwotę wydatków 33 272 269 zł zastępuje się kwotą 33 275 969 zł

  3. Kwotę przychodów rachunku dochodów własnych 690 735 zastępuje się kwotą 695 341 zł

  4. Kwotę wydatków rachunku dochodów własnych 772 009 zł zastępuje się kwotą 776 615

  5. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę  3 118 041 zł§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 


 

________________________________________________
1.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1759.
2.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708
U Z A S A D N I E N I E


Budżet Powiatu Lipnowskiego na rok 2006 zwiększa się po stronie dochodów i wydatków o 3 700 zł.


I.DOCHODY


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 § 0830 o 3 700 zł – wpływy z usług.

I WYDATKI

Dokonuje się zmian w wydatkach na wniosek:


Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Lipnie dz. 710 rozdz. 71015 zwiększa się § 4210 o 120 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4430 o 60 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4110 o 180 zł – składki na ubezpieczenia społeczne. Zmian w budżecie dokonano po przeprowadzeniu analizy budżetu.


Naczelnika Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego dz. 750:

-rozdz. 75019 zmniejsza się § 4300 o 2 000 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 1 027 zł – podróże służbowe;

- rozdz. 75020 zwiększa się § 4110 o 16 000 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4430 o 6 127 zł – różne opłaty i składki, zaś zmniejsza się § 4170 o 700 zł – wynagrodzenia bezosobowe, § 4210 o 10 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4260 o 1 000 zł – zakup energii, § 4270 o 1 400 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 3 000 zł – zakup usług pozostałych;

- rozdz. 75075 zmniejsza się § 4210 o 2 000 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 1 000 zł – podróże służbowe. Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia środków na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.


Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej dz. 754 rozdz. 75411 zwiększa się § 4210 o 9 281 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4050 o 4 808 zł – uposażenia żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy, § 4260 o 988 zł – zakup energii, § 4280 o 1 898 zł – zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 637 zł – zakup usług pozostałych, § 4410 o 173 zł – podróże służbowe, § 4430 o 92 zł – różne opłaty i składki, § 4520 o 685 zł – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Zmiany między poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z  konieczności zabezpieczenia środków finansowych celem prawidłowego funkcjonowania jednostki.


Naczelnika Wydziału Finansowego Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- zmniejsza się dz. 757 rozdz. 75704 § 8020 o 33 400 zł – wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń. Zmniejszenie dotyczy analizy budżetu z przeznaczeniem na potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.

Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Lipnie dz. 801:

- rozdz. 80102 zwiększa się § 4120 o 22 zł – składki na FP, § 4210 o 82 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4410 o 4 zł – podróże służbowe, zaś zmniejsza się § 4110 o 108 zł składki na ubezpieczenia społeczne;

- rozdz. 80111 zwiększa się § 4300 o 38zł – zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4110 o 38 zł - składki na ubezpieczenia społeczne. Zmiany w budżecie podyktowane są analizą wydatków budżetowych do końca roku 2006 oraz potrzebą zakupu materiałów niezbędnych do odnowienia korytarzy.


Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem:

- dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4110 o 3 193 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 1 101 zł – składki na FP, § 4210 o 8 681 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 3020 o 171 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 3250 o 896 zł – stypendia różne, § 4260 o 2 282 zł – zakup energii, § 4270 o 446 zł – zakup usług remontowych, § 4280 o 995 zł - zakup usług zdrowotnych, § 4300 o 21 zł - zakup usług pozostałych, § 4410 o 271 zł – podróże służbowe, § 4430 o 70 zł – różne opłaty i składki;

- dz. 854 rozdz. 85410 zmniejsza się § 3020 o 12 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4010 o 3 780 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 223 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 108 zł – składki na FP.

Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu z uwzględnieniem potrzeb jednostki.Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie dz. 801 rozdz. 80130 zwiększa się § 4300 o 79 zł - zakup usług pozostałych, zaś zmniejsza się § 4260 o 2 zł – zakup energii, § 4270 o 8 zł – zakup usług remontowych, § 4410 o 69 zł – podróże służbowe. Powyższe zmiany wynikają z przeprowadzonej analizy budżetu.Naczelnika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Lipnie:

- zmniejsza się dz. 630 rozdz. 63003§ 4300 o 500 zł – zakup usług pozostałych;

- zwiększa się dz. 801 rozdz. 80130 § 4010 o 23 900 zł – Wynagrodzenia osobowe pracowników. Zwiększenie powyższego paragrafu klasyfikacji budżetowej dotyczy zwiększenia budżetu w Zespole Szkół Technicznych w Lipnie na zapłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.

- zmniejsza się dz. 801 rozdz. 80195 § 4210 o 20 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

- zmniejsza się dz. 854 rozdz. 85417 § 2580 o 500 zł – dotacja podmiotowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych;

- zmniejsza się dz. 921 rozdz. 92195 § 4210 o 1 000 zł - zakup materiałów i wyposażenia;

- zmniejsza się dz. 926 rozdz. 92695 § 4210 o 1 900 zł - zakup materiałów i wyposażenia.Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 § 4120 o 293 zł – składki na FP, § 4210 o 7 458 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 13 750 zł – zakup środków żywności, § 4230 o 866 zł – zakup leków i materiałów medycznych, § 4270 o 4 564 zł – zakup usług remontowych, § 4300 o 2 236 zł – zakup usług pozostałych, § 6050 o 7 434 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, zaś zmniejsza się § 3020 o 921 zł – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, § 4110 o 888 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4350 o 385 zł – zakup usług dostępu do sieci Internet, § 4430 o 1 007 zł – różne opłaty i składki. Zwiększenie planów wydatków pozwoli na prawidłowe funkcjonowanie jednostki.


Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie dz. 853 rozdz. 85333 zwiększa się 4210 o 369 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4110 o 34 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 5 zł – składki na FP, § 4300 o 330 zł – zakup usług pozostałych.

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na niezbędne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu.


Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Li[pnie dz. 854 rozdz. 85406 zwiększa się § 4120 o 2 200 zł – składki na FP, zaś zmniejsza się § 4010 o 190 zł – wynagrodzenia osobowe pracowników, § 4110 o 2 010 zł – składki na ubezpieczenia społeczne.II . RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH

Zmian w rachunku dochodów własnych dokonuje się na wniosek:

Dyrektora Zespołu Szkół w Skępem w dz. 854 rozdz.85410 zwiększa się § 4220 o 1 000 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, zaś zmniejsza się § 4270 o 1 000 zł – zakup usług remontowych.

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w dz. 854 rozdz.85410 zwiększa się § 4220 o 1 100 zł - składki na ubezpieczenia społeczne, zaś zmniejsza się § 4260 o 300 zł – zakup energii, § 4270 o 800 zł – zakup usług remontowych.

Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi zwiększa się dz. 852 rozdz. 85202 zwiększa się przychody i wydatki o 4 606 zł;

- przychody - § 0830 o 4 606 zł – wpływy z usług;

- wydatki – § 4210 o 2 606 zł – zakup materiałów i wyposażenia, § 4220 o 2 000 zł – zakup środków żywności.


III . GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Dyrektora Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą w dz. 010 rozdz. 01097 zwiększa się § 4210 o 1 960 zł – zakup materiałów i wyposażenia, zaś zmniejsza się § 4110 o 140 zł – składki na ubezpieczenia społeczne, § 4120 o 30 zł – składki na FP, § 4260 o 390 zł – zakup energii, § 4270 o 500 zł – zakup usług remontowych, § 4500 o 900 zł – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Załacznik 1 (49kB) pdf

Załącznik 2 (73kB) pdf

Załącznik 3 (54kB) pdf

Załącznik 4 (56kB) pdf

Załącznik 5 (58kB) pdf

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (19 stycznia 2007, 12:56:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2504