Uchwała nr XIII/88/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 29 września 2007w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie.Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660,/ art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268 z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805 z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240 poz. 2407, z 2005 r. Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz.426, Nr 89, poz. 589/ oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/

Uchwała nr XIII/88/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 29 września 2007


w sprawie: powołania Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie.

Na podstawie art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660,/ art. 68 i art. 682 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy /tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, Nr 106, poz. 668, Nr 113, poz. 717, z 1999r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19, poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127, Nr 120, poz. 1268 z 2001r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52, poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1354, Nr 128, poz. 1405, Nr 154, poz. 1805 z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz.1660, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166, poz. 1608, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 240 poz. 2407, z 2005 r. Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732, Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, Nr 133, poz. 935, Nr 217, poz. 1587, Nr 221, poz. 1615, z 2007 r. Nr 64, poz.426, Nr 89, poz. 589/ oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055/


 

Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje


§ 1.

  1. Powołuje się Panią Agnieszkę Grzywaczewską na stanowisko Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie z dniem 1 października 2007 roku.

  2. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Starostwie Powiatowym w Lipnie z dniem określonym w ust. 1, w wymiarze ½ etatu.

§ 2.

  1. Usytuowanie organizacyjne rzecznika konsumentów określa Statut Powiatu i Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego w Lipnie.

  2. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy wobec rzecznika konsumentów wykonuje Starosta.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


W związku z odwołaniem ze stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Lipnie osoby dotychczas je zajmującej zachodzi konieczność powołania nowego Rzecznika. Pani Agnieszka Grzywaczewska posiada kwalifikacje i spełnia wymagania określone w art. 40 ust. 2 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów / Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, Nr 99, poz. 660/.

metryczka


Opublikował: Arkadiusz Linkowski (12 listopada 2007, 14:34:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2896