Uchwała nr 49/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 31 sierpnia 2007w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.Na podstawie art. 60, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 198 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791).

Uchwała nr 49/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 31 sierpnia 2007


w sprawie: przyjęcia informacji z wykonania budżetu za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 60, ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. z 2002 Nr 62 poz. 558, Dz. U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1688, Dz. U. z 2002 r. Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055), art. 198 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:§ 1. Przyjmuje się informację z wykonania budżetu Powiatu Lipnowskiego za I półrocze 2007 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I EZgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 31 sierpnia każdego roku organowi stanowiącemu i regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie za I półrocze roku budżetowego z wykonania budżetu Powiatu, w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym.

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (4 grudnia 2007, 14:01:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3240