Uchwała nr 57/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 14 listopada 2007w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 57/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 14 listopada 2007


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r., Nr VIII/63/2007 z dnia 26.04.2007 r., Nr X/69/2007 z dnia 29.06.2007 r., Nr XII/76/2007 z dnia 19.07.2007 r., Nr XIII/80/2007 z dnia 29.09.2007 r., Nr XIV/89/2007 z dnia 30.10.2007 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r., Nr 24/2007 z dnia 11.05.2007 r., Nr 28/2007 z dnia 25.05.2007 r., Nr 45/2007 z dnia 10.08.2007 r., Nr 46/2007 z dnia 24.08.2007 r., Nr 48/2007 z dnia 31.08.2007 r., Nr 51/2007 z dnia 10.09.2007 r., Nr 54/2007 z dnia 19.10.2007 dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 2a, 3;

  1. Kwotę dochodów 32 965 337 zł zastępuje się kwotą 32 979 324 zł

w tym: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 164 736

  1. Kwotę wydatków 34 771 292 zł zastępuje się kwotą 34 785 279 zł

w tym: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami wynoszą 4 164 736
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I EI . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 13 987 zł i zamknie się kwotą 32 979 324 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 072 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat przyznane decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2007 roku z przeznaczeniem na wykonywanie zadań przez Powiatowe Zespoły ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 515 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przyznane decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 listopada 2007 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punków konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zgodnie z rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 400 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przyznane decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2007 roku z przeznaczeniem na uzupełnienie wypłaty stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.


II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 13 987 zł i zamknie się kwotą 34 785 279 zł

Planowane wydatki zmieniają się w następujących działach i rozdziałach


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 100 zł

Zmniejszenie wydatków w tym rozdziale dokonane jest w związku z przeprowadzona analizą wydatków za okres 10 miesięcy z przeznaczeniem na wydatki w rozdziale „starostwa powiatowe”
Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu persaldem o kwotę 4 300 zł

Po uprzednim dokonaniu analizy wydatków Starostwa Powiatowego w rozdziale 75020 ulęgają zwiększeniu wydatki związane z towarów oraz wydatki za udział pracowników w szkoleniach o łączna kwotę 43 300 zł (§ 4210 i § 4700), zaś zmieszeniu ulegną wydatki związane z zakupem usług i opłaceniem kosztów postępowania sądowego (§ 4240, § 4260, § 4300, 4380, § 4610). Zmiany powyższe pozwolą zabezpieczyć środki finansowe nas bieżące funkcjonowanie Starostwa oraz na udział w szkoleniach w związku z wdrażaniem systemu zarządzania jakością.Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 200 zł

Zmniejszenie środków finansowych w tym rozdziale jest konieczne z uwagi na występujące braki w planie finansowy w rozdziale „starostwa powiatowe”.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegną wydatki w związku z zapłata faktury za wykonanie robót elektrycznych, zaś zmniejszeniu ulegną wydatki na zakup usług pozostałych.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 072 zł

Ulęgną zwiększeniu wydatki bieżące zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności z przeznaczeniem na wykonywanie zadań zespołu.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Ulęgną zwiększeniu wydatki związane z zakupem towarów i usług, zaś w związku z analizą budżetu Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie zmniejszeniu ulegną środki finansowe na zakup energii.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno - pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 515 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz wydatki na zakupy materiałów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 6 listopada 2007 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności punków konsultacyjnych organizowanych w szkołach przez publiczne poradnie psychologiczno – pedagogiczne – zgodnie z rządowym programem poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach „Zero tolerancji dla przemocy w szkole”.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 400 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę stypendium dla uczniów pochodzących z rodzin byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 24 października 2007 roku w następujących szkołach:

- Zespół Szkół Technicznych w Lipnie o kwotę 800 zł;

- Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 1 600 zł;

- Zespół Szkół w Skępem o kwotę 4 000 zł.


Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu.


______________________________

1. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587

 

Załącznik nr 1 (49kB) pdf

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (4 grudnia 2007, 14:49:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2972