Uchwała nr 47/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 24 sierpnia 2007w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipnie za I półrocze 2007 roku.Na podstawie art. 198 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.).

Uchwała nr 47/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 24 sierpnia 2007


w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego SP ZOZ w Lipnie za I półrocze 2007 roku.

Na podstawie art. 198 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.).


 

Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje:§ 1


Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za I półrocze 2007 roku stanowiące załącznik do niniejszej uchwały celem przedłożenia Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

  1. Przychody planowane na rok 2007 w kwocie 28 781 403 zł wykonano w wysokości 12 679 599,48 zł, co stanowi 44,05%;

  2. Koszty planowane na rok 2007 w kwocie 28 751 980 zł wykonano w wysokości 14 809 148,72 zł, co stanowi 51,51%.

  3. Strata 2 129 549,24 zł§ 2Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

U Z A S A D N I E N I EZgodnie z art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia w terminie do 31 sierpnia każdego roku organowi stanowiącemu sprawozdanie za I półrocze z wykonania planu finansowego SP ZOZ w szczegółowości nie mniejszej niż w planie finansowym. W odniesieniu do SP ZOZ zasady gospodarki finansowej reguluje rozdział 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408 z późn. zmianami).

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu Lipnowskiego, której integralną część stanowi załącznik zawierający informację o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie za I półrocze 2007 r.Podpisy Członków Zarządu:

Krzysztof Baranowski

Piotr Wojciechowski

Janusz Kalinowski

Tomasz Woźnicki

Jarosław Poliwko

 

Załącznik nr 1 (196kB) pdf

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (4 grudnia 2007, 15:13:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3272