Uchwała nr XVI/99/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu LipnowskiegoNa podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; z 2007 roku Nr 173, poz. 1218/ oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343; z 2006 r. Nr 38, poz. 261/

Uchwała nr XVI/99/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie: ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 Ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Nr 153, poz. 1271; z 2003 r. Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz.1055; z 2007 roku Nr 173, poz. 1218/ oraz § 2 pkt. 2 i § 3 ust. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego /Dz. U. z 2005 r. Nr 146, poz. 1222, Nr 160, poz. 1343; z 2006 r. Nr 38, poz. 261/


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§ 1. Ustala się najniższe wynagrodzenie zasadnicze w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego:

1/ w kwocie 650,00 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

 • Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie

 • Bursa Szkolna w Lipnie

 • Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Zespół Szkół w Lipnie

 • Zespół Szkół w Skępem

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

 • Powiatowy Urząd Pracy w Lipnie

 • Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie


§ 2. Zatwierdza się wartość jednego punktu stanowiącego podstawę obliczania wynagrodzenia pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego:

1/ w kwocie 6,00 zł w następujących jednostkach organizacyjnych:

 • Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

 • Zespół Szkół Specjalnych w Lipnie

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lipnie

 • Bursa Szkolna w Lipnie

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie

 • Zespół Szkół w Lipnie

 • Domu Pomocy Społecznej w Nowi Wsi

 • Powiatowym Urzędzie Pracy w Lipnie

 • Zespół Szkół w Dobrzyniu nad Wisłą

 • Zespół Szkół w Skępem

 • Zarząd Dróg Powiatowych w Lipnie§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§ 4. Traci moc Uchwała Rady Powiatu w Lipnie Nr V/37/2007 z dnia 2 lutego 2007 roku ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz zatwierdzenia wartości jednego punktu stanowiących podstawę do ustalenia miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego pracowników zatrudnionych w niektórych jednostkach organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.


§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Lipnie.

Uzasadnienie


W poprzednio obowiązującej Uchwale Nr V/37/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 09 lutego 2007 roku uchwalono zróżnicowane stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz zróżnicowaną wartość jednego punktu dla jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego.

Przyjęcie przez Radę Powiatu w Lipnie przedmiotowej uchwały gwarantować będzie dla wszystkich jednostek organizacyjnych Powiatu Lipnowskiego jednakową wartość wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania tabeli miesięcznych stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz jednakową wartość jednego punktu stanowiącego podstawę obliczania wynagrodzenia.


metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (7 stycznia 2008, 12:06:44)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3375