Uchwała nr 63/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 7 grudnia 2007w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 63/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 7 grudnia 2007


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r., Nr VIII/63/2007 z dnia 26.04.2007 r., Nr X/69/2007 z dnia 29.06.2007 r., Nr XII/76/2007 z dnia 19.07.2007 r., Nr XIII/80/2007 z dnia 29.09.2007 r., Nr XIV/89/2007 z dnia 30.10.2007 r., Nr XV/91/2007 z dnia 30.11.2007 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r., Nr 24/2007 z dnia 11.05.2007 r., Nr 28/2007 z dnia 25.05.2007 r., Nr 45/2007 z dnia 10.08.2007 r., Nr 46/2007 z dnia 24.08.2007 r., Nr 48/2007 z dnia 31.08.2007 r., Nr 51/2007 z dnia 10.09.2007 r., Nr 56/2007 z dnia 19.10.2007 r., Nr 59/2007 z dnia 3.11.2007 r., Nr 60/2007 z dnia 9.11.2007 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 2a, 3;

  1. Kwotę dochodów 33 142 703 zł zastępuje się kwotą 33 152 203 zł

  2. Kwotę wydatków 34 948 658 zł zastępuje się kwotą 34 958 158 zł
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I EI . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 500 zł i zamknie się kwotą 33 152 203 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 852 –pomoc społecznej

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 500 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne przyznane decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 listopada 2007 roku z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej.


II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 500 zł i zamknie się kwotą 34 958 158 zł

Planowane wydatki zmieniają się w następujących działach i rozdziałach


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Zmniejszenie wydatków dokonane jest w związku z przeprowadzoną analizą wydatków za okres 11 miesięcy z przeznaczeniem na zakup materiałów.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 280 zł

Po uprzednim dokonaniu analizy wydatków ulęgają zwiększeniu wydatki związane z towarów, zaś zmniejszeniu ulegną wydatki związane z zakupem usług. Zmiany powyższe pozwolą zabezpieczyć środki finansowe na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne w rozdziale 80111.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – gimnazja specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 280 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół w Lipnie wynikają z przeprowadzonej analizy za okres 11 miesięcy roku budżetowego 2007.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zwiększeniu ulegną wydatki za wykonane badania lekarskie nauczycieli i pracowników szkoły. Ponadto w związku z koniecznością zakupu tablic do koszykówki z certyfikatem bezpieczeństwa „B” oraz ich zamontowaniem wynika potrzeba zwiększenia wydatków w § dotyczącym zakupu materiałów. Zmian tych można było dokonać po uprzednim przeprowadzeniu analizy wydatków Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wynikają z przeprowadzonej analizy za okres 11 miesięcy roku budżetowego 2007.


Dział 852 –pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 500 zł

Zwiększenia wydatków w tym rozdziale sporządzone są w związku z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 21 listopada 2007 r.


Dział 852 –pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Zmiany w planie finansowym Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie wynikają z przeprowadzonej analizy za okres 11 miesięcy roku budżetowego 2007.


Dział 852 –pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Ulegną zwiększeniu odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z urealnieniem plany w tym paragrafie, oraz ulegną zwiększeniu wydatki na zakup materiałów i akcesoriów komputerowych, zaś zmniejszeniu ulęgną wydatki w związku z przewidywanym ich niewykonaniem do końca roku budżetowego.Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Ulęgną zwiększeniu wydatki związane na zakup materiałów i opłacenie składek na Fundusz Pracy, zaś zmniejszeniu ulegną środki finansowe na zakup energii i innych usług.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internatu i bursy szkolne

Zwiększeniu ulęgną wydatki na zakup materiałów oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w związku z urealnieniem plany w tym paragrafie, zaś zmniejszeniu ulegną wydatki w związku z przewidywanym niewykonaniem ich z tytułu zakup usług, podróży służbowych oraz wydatków na zakup energii i opłat telekomunikacyjnych.


Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu.

__________________________

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587.

.


metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (8 stycznia 2008, 11:55:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2854