Uchwała nr 65/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 14 grudnia 2007w sprawie: udzielenia krótkoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), § 9 ust. 3 uchwały Nr V/31/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu lipnowskiego na 2007 r., zmienionym uchwałą Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z dnia 30.11.2007 r.

Uchwała nr 65/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 14 grudnia 2007


w sprawie: udzielenia krótkoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), § 9 ust. 3 uchwały Nr V/31/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu lipnowskiego na 2007 r., zmienionym uchwałą Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z dnia 30.11.2007 r.


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:§ 1. Postanawia udzielić nieoprocentowanej pożyczki krótkoterminowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipnie w wysokości 170 000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy złotych), z przeznaczeniem na częściowe uregulowanie zaległych wynagrodzeń pracowniczych.


§ 2. Spłata pożyczki, o której mowa w § 1, nastąpi w terminie do 31 grudnia 2007 roku (według zawartej umowy).


§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście, Wicestaroście i Skarbnikowi Powiatu.


§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
U Z A S A D N I E N I EDo ustawowych obowiązków organu założycielskiego sp zoz – ów należy kontrola i ocena działalności podległych zakładów. Ważnym uprawnieniem nadzorczym jest stosowanie kontroli nad gospodarką finansową zakładów opieki zdrowotnej. Prowadzona analiza sprawozdań pozwala na ocenę zagrożeń płynności finansowej jednostki, co umożliwia uruchomienie przez organ założycielski odpowiednich instrumentów prawnych czy też finansowych w celu poprawy kondycji ekonomicznej.

Zarząd Powiatu Lipnowskiego działając na podstawie upoważniania Rady Powiatu w Lipnie § 9 ust. 3 uchwały Nr V/31/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu lipnowskiego na 2007 r., zmienionym uchwałą Nr XV/91/2007 Rady Powiatu z dnia 30.11.2007 r. postanawia udzielić nieoprocentowanej pożyczki w celu częściowego uregulowania zaległych wynagrodzeń powstałych przed 31 grudnia 2004 roku. Ze względu na powyższe należy również dokonać zmiany załącznika „przychodów i rozchodów” poprzez dopisanie w rozchodach § 991 – udzielone pożyczki i kredyty .

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu.


metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (8 stycznia 2008, 12:02:11)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3729