Uchwała nr 67/2007Zarządu Powiatu w Lipniez dnia 28 grudnia 2007w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr 67/2007
Zarządu Powiatu w Lipnie
z dnia 28 grudnia 2007


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok.

Na podstawie art. 32, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźn. zm.1), art. 165 i 188 ust. 1, pkt. 1 ustawy z 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.2).


Zarząd Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r., Nr VIII/63/2007 z dnia 26.04.2007 r., Nr X/69/2007 z dnia 29.06.2007 r., Nr XII/76/2007 z dnia 19.07.2007 r., Nr XIII/80/2007 z dnia 29.09.2007 r., Nr XIV/89/2007 z dnia 30.10.2007 r., Nr XV/91/2007 z dnia 30.11.2007 r., Nr XVI/96/2007 z dnia 27.12.2007 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r., Nr 24/2007 z dnia 11.05.2007 r., Nr 28/2007 z dnia 25.05.2007 r., Nr 45/2007 z dnia 10.08.2007 r., Nr 46/2007 z dnia 24.08.2007 r., Nr 48/2007 z dnia 31.08.2007 r., Nr 51/2007 z dnia 10.09.2007 r., Nr 56/2007 z dnia 19.10.2007 r., Nr 57/2007 z dnia 14.11.2007 r. Nr 59/2007 z dnia 3.11.2007 r., Nr 60/2007 z dnia 9.11.2007 r., Nr 63/2007 z dnia 7.12.2007 r., Nr 64/2007 z dnia 14.12.2007 r., Nr 66/2007 z dnia 19.12.2007 r. dokonuje się zmiany wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 1a i 2;§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I EWYDATKI

Planowane wydatki zmieniają się w następujących działach i rozdziałach:Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia paliwa do środków sprzętowych i transportowych pracujących na drogach powiatowych przy bieżącym utrzymaniu dróg.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 - starostwa powiatowe

Zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące płatności składek na ubezpieczenia społeczne, zmniejszeniu zaś ulegają wydatki dotyczące szkoleń pracowników.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Zmiany w planie finansowym Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie wynikają z przeprowadzonej analizy wydatków do końca roku budżetowego 2007. Potrzeba dokonania zmian wynika z konieczności uregulowania płatności składek na ubezpieczenia społeczna.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zmiany w planie finansowym jednostki dokonane są na podstawie bieżącej analizy wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Zmiany w planie finansowym jednostki dokonane są na podstawie bieżącej analizy wydatków Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.


Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały przez Zarząd Powiatu.

_____________________

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587.

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (8 stycznia 2008, 12:07:28)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2897