Uchwała nr XVI/97/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 grudnia 2007 sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 191 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr XVI/97/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 grudnia 2007


sprawie: wydatków budżetowych, których niezrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 191 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2).


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje
:§ 1. Ustala się wykaz niezrealizowanych kwot wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007 pochodzących z realizacji projektu „Uwierzyć w siebie” w ramach Działania 1.5.

2. Przyjmuje się plan finansowy wydatków, o których mowa w § 1 ust.1

3. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2. 1. Środki finansowe na wydatki związane z realizacją zadań ujętych w § 1 gromadzone będą na odrębnym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Lipnie.

2. Środki finansowe niewykorzystane w określonym w załączniku terminie podlegają przekazaniu do Ministerstwa Pracy i polityki Społecznej Departamentu Wdrażania ES – u w Warszawie.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E


Projekt uchwały w sprawie jest przygotowany w oparciu o przepis art. 191 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, który mówi, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Projekt ustala również ostateczne terminy dokonania każdego z tych wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. Środki finansowe na wydatki niewygasające gromadzone będą na wyodrębnionym subkoncie podstawowego rachunku bankowego Starostwa Powiatowego w Lipnie, celem realizacji wydatków związanych z projektem „Uwierzyć w siebie”.

________________________________

1.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

2.Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984.

Załącznik nr 1 (89kB) pdf


metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (9 stycznia 2008, 08:39:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2940