Uchwała nr XVI/96/2007Rady Powiatu w Lipniez dnia 27 grudnia 2007w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2).

Uchwała nr XVI/96/2007
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 27 grudnia 2007


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2007 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2).


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala co następuje:§ 1. W budżecie uchwalonym Uchwałą Rady Powiatu w Lipnie Nr V/31/2007 z dnia 9 lutego 2007 r., zmienionym uchwałą Rady Powiatu Nr VI/46/2007 z dnia 22.03.2007 r., Nr VII/59/2007 z dnia 13.04.2007 r., Nr VIII/63/2007 z dnia 26.04.2007 r., Nr X/69/2007 z dnia 29.06.2007 r., Nr XII/76/2007 z dnia 19.07.2007 r., Nr XIII/80/2007 z dnia 29.09.2007 r., Nr XIV/89/2007 z dnia 30.10.2007 r., Nr XV/91/2007 z dnia 30.11.2007 r. oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 15/2007 z dnia 9.03.2007 r., Nr 22/2007 z dnia 6.04.2007 r., Nr 24/2007 z dnia 11.05.2007 r., Nr 28/2007 z dnia 25.05.2007 r., Nr 45/2007 z dnia 10.08.2007 r., Nr 46/2007 z dnia 24.08.2007 r., Nr 48/2007 z dnia 31.08.2007 r., Nr 51/2007 z dnia 10.09.2007 r., Nr 54/2007 z dnia 19.10.2007 r., Nr 57/2007 z dnia 14.11.2007 r., Nr 59/2007 z dnia 3.11.2007 r., Nr 60/2007 z dnia 9.11.2007 r. , Nr 63/2007 z dnia 7.12.2007 r., Nr 64/2007 z dnia 14.12.2007 r., Nr 66/2007 z dnia 19.12.2007 r. dokonuje się zmiany dochodów i wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1, 2 i 2a, dochody i wydatki zadań zleconych – załącznik 3, limitu na wieloletnie programy inwestycyjne – załącznik nr 4 i wydatków inwestycyjnych – załącznik nr 4a, gospodarstw pomocniczych – załącznik nr 5, przychody i rozchody budżetu – załącznik nr 6, rachunek dochodów własnych – załącznik nr 7, prognozowane kwoty długu – załącznik nr 8;


  1. Kwotę dochodów 33 108 203 zł zastępuje się kwotą 33 166 735

  2. Kwotę wydatków 34 914 158 zł zastępuje się kwotą 34 822 690 zł

  3. Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 3 648 865 zł

  4. Kwotę deficytu budżetowego 1 805 955 zł zastępuje się kwotą 1 655 955 zł

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody pochodzące z wolnych środków z lat ubiegłych w wysokości 214 762 zł i wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 63 193 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 778 000 zł oraz kredyt bankowy w wysokości 600 000 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I EI . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 58 532 zł i zamknie się kwotą 33 166 735 zł

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 400 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy w związku z wpływem prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 26 700 zł

Ulegną zwiększeniu wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływy w związku z wpływem prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 24 912 zł


Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

Plan w tej jednostce ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z różnych dochodów w związku z podpisana umową pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych a Zespołem Szkół Technicznych w Lipnie dotyczącą przekazania prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów.


Zespół Szkół w Skępem

Plan w tej jednostce ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 112 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z różnych dochodów oraz z wpływów z najmu pomieszczeń oraz wpływy w związku z wpływem prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów.


Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą

Plan w tej jednostce ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 800 zł

Ulegną zwiększeniu wpływy z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływy w związku z wpływem prowizji z tytułu ubezpieczenia uczniów.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 520 zł

Zwiększone zostają dochody z tytułu najmu pomieszczeń na cele szkoleniowe jednostkom prowadzącym szkolenia dla bezrobotnych. Ulegną również zwiększeniu odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu zgromadzonych środków dotyczącego Programu „Uwierzyć w siebie”.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcze

Rozdział 85410 internaty i burs szkolne

Zwiększone zostają dochody z tytułu wpływu z usług, z tym samym zmniejszając wpływy z nadwyżki dochodów własnych.II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 91 468 zł i zamknie się kwotą 34 822 690 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zmiany w budżecie jednostki dokonuje się w związku z koniecznością zapłaty ubezpieczenia samochodu osobowego Panda.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 497 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na zakupy materiałów oraz ulegną zwiększeniu składki na Fundusz Pracy, tym samym zmniejszając składki na ubezpieczenia społeczne.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe państwowej straży pożarnej

Zmian w budżecie jednostki dokonuje się na podstawie przeprowadzonej bieżącej analizy wydatków.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 303 951

Z uwagi na niewykorzystanie środków finansowych na spłatę udzielonego poręczenia w roku 2005 dla SP ZOZ ulegają zmniejszeniu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 917 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększenie paragrafu dotyczącego opłacenia składek wyeliminuje zobowiązania z tego tytułu roku 2007.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 4 517 zł

W związku z dokonaną bieżącą analizą wydatków ulegają zmniejszeniu wydatki na wynagrodzenia, zaś zwiększeniu ulegną wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczne szkół

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 8 569zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki związane z udzielaniem dotacji dla niepublicznych jednostek systemu oświaty. Zmiany podyktowane są koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na występujące braki w jednostkach oświatowych na wydatki związane z wypłata odprawy emerytalnej, która nie była uwzględniona w dotychczasowym budżecie Zespołu szkól w Skępem.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 54 997 zł

Ulęgną zwiększeniu wydatki w Zespole Szkół w Lipnie na zapłatę faktury za dostarczanie energii cieplnej w miesiącu grudniu, wydatki na zakup wyposażenia oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników celem wyeliminowania zobowiązań roku 2008 wynikających z potrąconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 143 030 zł

Zwiększeniu ulegną wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz składki na ubezpieczenia społeczne oraz zakup materiałów. Zmniejszenia po stronie wydatków dokonano na podstawie bieżącej analizy wydatków.


Zespół Szkół Technicznych w Lipnie

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 63 411 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania szkoły oraz wydatki na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2007 roku.


Zespół Szkół w Skępem

Zwiększeniu ulegną wydatki persaldem o kwotę 48 807 zł

Ulegną zwiększeniu wydatki na wypłatę odprawy emerytalnej pedagoga odchodzącego na emeryturę oraz wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez płatnika składek. Ponadto ulegną zwiększeniu wydatki na zakup oleju opałowego i wyposażenia.


Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą

Zwiększeniu ulegną wydatki persaldem o kwotę 30 812 zł

Ulegną zwiększeniu wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne płacone przez płatnika składek oraz na zakup wyposażenia.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – szkoły zawodowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 920 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w Zespole Szkół Technicznych na zadania wykonywane w zakresie zawodowych szkół specjalnych na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2007 roku.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 500 zł

Zwiększenia wydatków na zakup materiałów wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na bieżącą działalność.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 11 000 zł

W rozdziale tym ulegają zmniejszeniu wydatki na zakupy inwestycyjne. Zmiana ta wynika z przeprowadzonej analizy wydatków w tym zakresie.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Zmiany podyktowane są analizą wydatków do końca roku budżetowego 2007, oraz z uwagi na podpisanie kolejnej umowy z innym powiatem, w którym to dzieci z terenu powiatu lipnowskiego zostały przyjęte do rodziny zastępczej zwiększa się § 2320 dotyczący dotacji celowych zawieranych na podstawie umów o kwotę 11 793 zł, tym samym zmniejszając o taka samą środki finansowe przeznaczone na wypłatę świadczeń społecznych.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 11 330 zł

Ulegną zmniejszeniu wydatki z tytułu wynagrodzeń.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

W związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, zmniejszeniu ulegają wydatki na zakupy inwestycyjne oraz wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 6 520 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikających z końcowego rozliczenia stanu zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2007 roku oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na świadczenia społeczne realizowane w ramach Działania 1.5. projektu „Uwierzyć w siebie”.

Zmniejszeniu ulegną wydatki wynikające z zaistniałych oszczędności z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wydatki związane z zakupem usług.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 16 893 zł

Zmiany dokonane w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Lipnie wynikają z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na realizacje umów zleceń pracownikom zatrudnionym w godzinach ponadwymiarowych przy obsłudze Punktu Konsultacyjnego w Bobrownikach. Ulegają zwiększeniu wydatki na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2007 roku.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 375 zł


Zespół Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 917 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na uregulowanie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, składek na Fundusz Pracy oraz podatek dochodowy od osób fizycznych za miesiąc grudzień 2007 roku.


Zespół Szkól w Skępem

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 292 zł

Zmniejszenia w tym rozdziale dokonano w związku z przewidywanym niewykonaniem wydatków z tytułu wynagrodzeń osobowych oraz składek na ubezpieczenia społeczne.III. GOSPODARSTWA POMOCNICZEDział 801 – oświat i wychowanie

Rozdział 80197 – gospodarstwa pomocnicze

Zmiany dokonuje się w związku ze stosowaniem niewłaściwej klasyfikacji budżetowej.

RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCH


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Przychody rachunku dochodów własnych ulegają zwiększeniu o kwotę 4 213 zł

Wydatki rachunku dochodów własnych ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 402 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jst., zaś zmniejszeniu ulegają zakupy usług. Jednostka powiększa stan środków na rachunku bankowych o kwotę 5 615 zł.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Zmiany dokuje się pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej w związku z analizą wydatków na rachunku dochodów własnych Bursy Szkolnej w Lipnie.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.


___________________________

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055.

2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708; Nr 249, poz. 1832; z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984.


Załącznik nr 1 (56kB) pdf

Załącznik nr 1a (59kB) pdf

Załącznik nr 2 (77kB) pdf

Załącznik nr 2a (73kB) pdf

Załącznik nr 3 (57kB) pdf

Załącznik nr 4a (63kB) pdf

Załącznik nr 5 (57kB) pdf

Załącznik nr 6 (64kB) pdf

Załącznik nr 7 (55kB) pdf

Załącznik nr 8 (45kB) pdf

Załącznik nr 9 (42kB) pdf

metryczka


Opublikował: Radosław Ośmiałowski (9 stycznia 2008, 09:06:44)

Ostatnia zmiana: Radosław Ośmiałowski (9 stycznia 2008, 09:09:15)
Zmieniono: Załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2470