Uchwała nr XXIV/166/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 września 2008w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/152/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2008 rokw sprawie utworzenia spółki „Szpital Lipno” spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąNa podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 151 § 1, art. 152, art. 154  § 1, § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94,  poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276, z 2005 r.   Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 208,  poz. 540)

Uchwała nr XXIV/166/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 września 2008


w sprawie: zmiany uchwały nr XXII/152/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2008 rokw sprawie utworzenia spółki „Szpital Lipno” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.  984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z  2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 151 § 1, art. 152, art. 154  § 1, § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 r. Nr 94,  poz. 1037, z 2001 r. Nr 102, poz. 1117 z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 229, poz. 2276, z 2005 r.   Nr 132, poz. 1108, Nr 183, poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 z 2006 r. Nr 133, poz. 935, Nr 208,  poz. 540)


 Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:

§1. W uchwale nr XXII/152/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie utworzenia spółki „Nowy Szpital Lipno” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zmienionej uchwałą nr XXIII/161/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28 sierpnia 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:


§1 ust.1 otrzymuje brzmienie: utworzyć „Szpital Lipno” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lipnie jako jednoosobową spółkę Powiatu Lipnowskiego o kapitale zakładowym 50 000 zł. (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), dzielącym się na 500 udziałów po 100 zł. (słownie: sto złotych) każdy.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty


Uzasadnienie


Zgodnie z art. 154 Kodeksu Spółek Handlowych do utworzenia spółki wystarczy kapitał zakładowy w wysokości 50 000 zł. Chcemy zmienić pierwotne założenie i zmniejszyć kapitał zakładowy z 1 000 000 zł. do wymaganego minimum 50 000 zł. z podziałem na 500 udziałów po 100 zł. Każdy.


Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie


Karol Kwiatkowski

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (21 października 2008, 10:40:10)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2866