Uchwała nr XXIV/167/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 września 2008w sprawie: zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/111/2008 z dnia 24 stycznia 2008 rokuNa podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust 7 w związku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz.1821) w uzgodnieniu z NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZNP

Uchwała nr XXIV/167/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 września 2008


w sprawie: zmiany Regulaminu w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego stanowiącego załącznik do uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/111/2008 z dnia 24 stycznia 2008 roku

Na podstawie art. 30 ust. 6, art. 49 ust. 2 oraz art. 54 ust 7 w związku z art. 91d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz.1821) w uzgodnieniu z NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZNP


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmian w Regulaminie w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego w ten sposób, że:

- § 5 ust 3 pkt 5 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Kierownika centrum kształcenia praktycznego 400 – 600 zł.”,

- § 5 ust 3 pkt 6 Regulaminu otrzymuje brzmienie: „Zastępcy kierownika centrum kształcenia praktycznego 300 – 400 zł.”,

- § 5 ust 3 pkt 7 Regulaminu skreśla się wyrazy „Dyrektora bursy,” .


§2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Lipnowskiemu oraz Dyrektorowi Zespołu Szkół Technicznych w Lipnie.


§3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia
1 września 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku.Uzasadnienie


Rada Powiatu w Lipnie Uchwałą nr XIX/125/2008 w dniu 31 marca 2008 roku utworzyła nową placówkę oświatową pod nazwą Centrum Kształcenia Praktycznego, placówkę utworzono na bazie zlikwidowanych Warsztatów Szkolnych przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie. W związku z powyższym wystąpiła konieczność wprowadzenia niewielkiej zmiany w uzgodnionym w dniu 17 stycznia 2008 roku Regulaminie w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i niektórych innych składników wynagrodzenia oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz dodatku mieszkaniowego. Zmiana dotyczy § 5 „Regulaminu” czyli dodatków funkcyjnych i polega na zmianie nazewnictwa kierownika i zastępcy kierownika warsztatów szkolnych na kierownika i zastępcę kierownika centrum kształcenia praktycznego. Ponadto z dniem 31 sierpnia 2008 roku została zlikwidowana Bursa Szkolna
w Lipnie (Uchwała Rady Powiatu w Lipnie Nr XVII/120/08) w związku z czym należy również wykreślić z dodatków funkcyjnych w „Regulaminie” dyrektora bursy.
metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (21 października 2008, 10:44:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3348