Uchwała nr XXIV/168/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 września 2008w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/158/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28.08.2008r.w sprawie: realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów psychiatrycznych w SP ZOZ w Lipnie” i pełnienia przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3 – Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2 – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2) oraz art. 12 pkt 4) i 8) litera e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)

Uchwała nr XXIV/168/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 września 2008


w sprawie: zmiany Uchwały Nr XXIII/158/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28.08.2008r.w sprawie: realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów psychiatrycznych w SP ZOZ w Lipnie” i pełnienia przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko– Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3 – Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2 – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2) oraz art. 12 pkt 4) i 8) litera e) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. W Uchwale Nr XXIII/158/2008 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 28.08.2008r. w sprawie: realizacji projektu pn. „Zakup sprzętu medycznego oraz adaptacja pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów psychiatrycznych w SP ZOZ w Lipnie” i pełnienia przez Powiat Lipnowski roli beneficjenta, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007-2013 Osi priorytetowej 3 – Rozwój infrastruktury społecznej Działanie 3.2 – Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia i pomocy społecznej, §2 otrzymuje brzmienie:

,,Wyraża się zgodę na wniesienie w ramach projektu, wymaganego udziału finansowego własnego, w kwocie 2 359 924 PLN, co stanowi 35% wartości projektu tj. 6 742 639 PLN.”


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie


W związku z faktem, że Powiat Lipnowski może wnioskować o większą kwotę dofinansowania na realizację projektu dotyczącego zakupu sprzętu medycznego oraz adaptacji pomieszczeń na potrzeby przenoszonych oddziałów psychiatrycznych SP ZOZ w Lipnie wskazane jest by Rada Powiatu w Lipnie przyjęła stosowne zmiany do podjętej wcześniej uchwały.
Wiceprzewodniczący

Rady Powiatu w Lipnie

Karol Kwiatkowskimetryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (21 października 2008, 10:48:20)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2788