Uchwała nr XXIV/169/2008 Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 września 2008w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2008 roku Dz. U. Nr 14, poz. 92)

Uchwała nr XXIV/169/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 września 2008


w sprawie: zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 2008 roku Dz. U. Nr 14, poz. 92)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje


§ 1. W związku z przyznaniem przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na 2008 rok dodatkowych środków dla powiatu lipnowskiego w kwocie 207.314,00 zł (słownie: dwieście siedem tysięcy trzysta czternaście 00/100 zł) dokonać podziału dodatkowych środków finansowych na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.


§ 2. Traci moc załącznik do Uchwały Nr XXII/149/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.


§3. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.


§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie


Uzasadnienie


Zgodnie z art.35 a ust. 3 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych z dnia 27.08.1997r., Rada Powiatu
w formie Uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

PFRON pismem z dnia 26 września 2008 r. przeznaczył dodatkowe środki finansowe dla naszego powiatu w kwocie 207.314,00 zł na realizację zadań objętych ustawą. W związku z tym zaproponowano podział środków finansowych zgodnie z załącznikiem do Uchwał

Załacznik nr 1 (61kB) pdf

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (21 listopada 2008, 10:33:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2818