Uchwała nr XXV/173/2008RADY POWIATU W LIPNIEz dnia 19 listopada 2008w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej LipnoNa podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.: z 1997r. Nr 85 poz. 539, z 1998r Nr 106, poz. 668, z 2001r Nr 129, poz. 1440, z 2002r Nr 113, poz. 984, z 2004r Nr 238, poz. 2390, z 2006r Nr 220, poz. 1600)

Uchwała nr XXV/173/2008
RADY POWIATU W LIPNIE
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: wyrażenia zgody na przekazanie do realizacji zadań publicznych Gminie Miejskiej Lipno

Na podstawie art. 5 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 102 poz.1055, z 2002r. Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 19 ust. 3 i art. 20a ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U.: z 1997r. Nr 85 poz. 539, z 1998r Nr 106, poz. 668, z 2001r Nr 129, poz. 1440, z 2002r Nr 113, poz. 984, z 2004r Nr 238, poz. 2390, z 2006r Nr 220, poz. 1600)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Wyraża się zgodę na przekazanie Gminie Miejskiej Lipno w latach 2008-2010 zadań Powiatu Lipnowskiego z zakresu prowadzenia publicznej biblioteki powiatowej wynikających z ustawy o bibliotekach.


§2. Zakres zadań oraz wielkość środków wnoszonych przez Powiat określone zostaną w porozumieniach zawartych pomiędzy Zarządem Powiatu, a Burmistrzem Miasta Lipna na poszczególne lata.


§3. Porozumienia, o których mowa w § 2 podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego.


§4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie

Realizując zapisy ustawy o bibliotekach z dnia 27 czerwca 1997 roku (Dz.U. z 1997r. Nr 85 poz. 539, z 1998r. Nr 106, poz. 668, z 2001r. Nr 129, poz. 1440, z 2002r. Nr 113, poz. 984, z 2004r. Nr 238, poz. 2390, z 2006r Nr 220, poz. 1600) nakładające na powiaty obowiązki realizacji zadań dotyczących biblioteki powiatowej powierzenie wykonania tych zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lipnie i przekazanie dotacji na ten cel organizatorowi biblioteki jest zasadne.metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 08:58:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2665