Uchwała nr XXV/176/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 listopada 2008w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2731 C Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n/Wisłą od km 0+000 do km 2+783 w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)

Uchwała nr XXV/176/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: przebudowy drogi powiatowej nr 2731 C Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n/Wisłą od km 0+000 do km 2+783 w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”

Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 6) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102 poz. 1055; z 2007r. Nr 173 poz. 1218) oraz art. 167 ust. 2 pkt 1) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 187 poz. 1381, Nr 249 poz. 1832; z 2007r. Nr 82 poz. 560, Nr 88 poz. 587, Nr 115 poz. 791, Nr 140 poz. 984)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:
§1. Wyraża się zgodę na złożenie do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego wniosku o dofinansowanie inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2731 C Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n/Wisłą od km 0+000 do km 2+783 w ramach ogłoszonego przez Radę Ministrów „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011”.


§2. Wyraża się zgodę na wniesienie w ramach inwestycji, o której mowa w §1, wymaganego udziału finansowego własnego w 2009r., w kwocie 664.755zł, co stanowi 50% wartości zadania tj. 1.329.508,33zł.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.Uzasadnienie


Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lipnie zwrócił się do Zarządu Powiatu z prośbą o wyrażenie zgody na realizację inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej nr 2731 C Wylazłowo – Mokowo – Dobrzyń n/Wisłą od km 0+000 do km 2+783. Środki na realizację przedmiotowego projektu będą pochodziły z budżetu państwa oraz ze środków własnych wnioskodawcy.

Z uwagi na zły stan dróg należy wykorzystać każde dostępne źródło dodatkowych środków finansowych celem poprawy infrastruktury drogowej w Powiecie Lipnowskim.

W związku z powyższym oraz z uwagi na wymóg załączenia do wniosku o dofinansowanie uchwały organu stanowiącego o zagwarantowaniu środków na realizację projektu, podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione.
metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 09:04:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2870