Uchwała nr XXV/170/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 listopada 2008w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXV/170/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2)


uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1,1a;

Kwotę dochodów 37 853 176 zł zastępuje się kwotą 38 739 367

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 39 912 961 zł zastępuje się kwotą 40 799 152 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3

4/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 4 183 682 zł:

w tym finansowanych z budżetu 3 804 466 zł.

5/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5;

Kwotę przychodów 697 070 zł zastępuje się kwotą 736 570 zł,

Kwotę wydatków 714 029 zastępuje się kwotą 753 529zł

6/ Dokonuje się zmian w planie funduszu gospodarki zasobem geodezyjnym i kartograficznym zgodnie z załącznikiem nr 6.

7/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty

U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu nr XXV/170/2008 z dnia 19 listopada 2008 roku

I . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 886 191 zł i zamknie się kwotą 38 739 367

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 15 000 zł

Ulegają zwiększeniu należne dochody jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 55 000 zł

Ulegają zwiększeniu należne dochody jednostce samorządu terytorialnego z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 000 zł

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 255 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów z przeznaczeniem dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji pomieszczeń nie wykorzystywanych na cele dydaktyczne.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe.

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych..


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 45 500 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz inne wpływy, jakie pozyskują jednostki oświatowe.

W Zespole Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 45 500 zł.

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz wpływów z podatku VAT.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki doskonalenia zawodowego

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 zł

Ulegają zwiększeniu dochodów uzyskiwane z różnych wpływów.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 132 zł

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego.Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80197 – gospodarstwa pomocnicze

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Ulegają zwiększeniu wpływy środków obrotowych pozyskane z likwidacji gospodarstwa pomocniczego działającego przy Zespole Szkół Technicznych w Lipnie – Warsztaty Szkolne.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 424 915 zł

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 7 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ponadgminnych domów pomocy społecznej.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 25 000 zł

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 5 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych z przeznaczeniem na finansowanie działalności powiatowych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności.Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradnie specjalistyczne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 14 544 zł

W związku z decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego z dnia 10 listopada 2008 r. ulega zwiększeniu plan dotacji celowych na realizacje Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” w kwocie 8 944 zł oraz kwota 5 600 zł na sfinansowanie doposażenia poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań na wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród młodzieży i młodzieży.
Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 000 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w zlikwidowanej Bursie Szkolnej w Lipnie: o kwotę 2 000 zł ulegają zwiększeniu dochody wykonane przez Bursę Szkolną, a o kwotę 5 000 zł – wpływy zgromadzone na rachunku Starostwa Powiatowego.II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 886 191 zł i zamknie się kwotą 40 799 152 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Dokonuje się przesunięcia pomiędzy paragrafami płacowymi oraz zwiększa się wydatki na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z przeliczenia liczby etatów w poszczególnych miesiącach roku budżetowego.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 110 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracownika zajmującego się obsługą organów powiatu.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 122 888 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę odpraw emerytalnych trzem pracownikom odchodzących z końcem roku 2008 na emeryturę oraz na sfinansowanie nagród dla pracowników Starostwa Powiatowego, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania urzędu. Zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki inwestycyjne oraz wydatki na udział w szkoleniach pracowników starostwa..


Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego

Zwiększeniu ulegają wydatki związane z zakupem materiałów promocyjnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki dotyczące zakupu usług.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 27 000 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki związane z zakupem materiałów i usług oraz wydatki na wypłatę odprawy emerytalnej funkcjonariuszowi oraz wydatki osobowe . Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę świadczeń pieniężnych dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby oraz wydatki z tytułu opłat oraz wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia oraz wydatki związane z zakupem usług. Zmiany dokonuje się w wyniku urealnienia planu finansowego jednostki wynikającego z analizy wydatków za okres 10 miesięcy roku budżetowego oraz zgodnie z decyzja Wojewody Kujawsko – Pomorskiego.

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75478 – usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 500 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na zakup materiałów i usług przeznaczonych na nieprzewidziane skutki klęsk żywiołowych.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 2 500 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 15 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na wypłaty udzielonych poręczeń.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 90 879 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, na uzupełnienie występujących braków wynikających z przeprowadzonej analizy okresowej wydatków i w związku z uruchomieniem od miesiąca września dodatkowych zajęć rewalidacyjno – wychowawczych, które nie były przewidziane uprzednio w budżecie jednostki a wynikające z pisma Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 13 600 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 102 608 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu przekazania dotacji celowej do niepublicznych jednostek systemu oświaty.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 73 550 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz wydatki związane z zakupem usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz wydatki na zakup energii i materiałów.

Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 704 564 zł

Zespole Szkół w Skępem wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 195 509 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzeń z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na uzupełnienie występujących braków w paragrafach płacowych wynikających z przeprowadzonej analizy okresowej wydatków. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakup oleju i wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku ich modernizacji, usług i sfinansowania wydatków inwestycyjnych wynikających z protokołu konieczności. Zmniejszeniu ulegają wydatki na ubezpieczenia społeczne.


Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 339 206 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na sfinansowanie występujących braków na paragrafach płacowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz wydatki na szkolenia pracowników i pozostałych opłat.


Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 169 849 zł na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na sfinansowanie występujących braków na paragrafach płacowych. Również zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie remontu kotłowni i pieca wynikające z przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonanie prac, na badanie pomiaru azbestu oraz wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu oleju opałowego niezbędnego do ogrzania budynków szkolnych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na finansowanie składek i opłat .


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – gimnazja specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 020 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wynikające z przeprowadzonej analizy wydatków jednostki. Zmniejszeniu ulegają składki na ubezpieczenia społeczne.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 221 200 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wykonanie niezbędnych remontów oraz na sfinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny nowych pomieszczeń pozyskanych w wyniku modernizacji pomieszczeń na cele ośrodka dokształcania ustawicznego. Zmniejszeniu ulegają wydatki wynikające z realizacji wykonywanych zadań.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80146 – pozostała działalność

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 596 zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na sfinansowanie dokształcania się nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez powiat.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 363zł

Zmniejszeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnych wynikające z przeprowadzonej analizy wydatków za okres 10 miesięcy roku budżetowego.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 564 014 zł Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń z przeznaczeniem na sfinansowanie występujących braków w jednostkach oświatowych wynikające ze zwiększonej liczby oddziałów oraz na sfinansowanie skutków regulacji wynagrodzeń zaplanowanych na rok 2008.

Ulegają zwiększeniu wydatki na sfinansowanie – w ramach wdrażania reformy oświaty – prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli na wyższy stopień awansu zawodowego .


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 55 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji dla miejscowego szpitala oraz wydatki przeznaczone na spłatę rat za tomograf komputerowy.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 55 424 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone dla innych samorządów z tytułu utrzymania dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych oraz wydatki przeznaczone uprzednio na wykonanie remontów w budynku po Bursie Szkolnej z przeznaczeniem na wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo – wychowawczą.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 424 915 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na zakup materiałów. Zwiększeniu ulegają wydatki na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, wydatki na wypłatę wynagrodzeń oraz zakup artykułów żywnościowych i innych materiałów oraz usług niezbędnych do właściwego funkcjonowania jednostki. Ponadto ulegają zwiększeniu należne odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych..


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 100 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę świadczeń . Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń rodzinom prowadzącym rodzinne ośrodki zastępcze oraz wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 5 233 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń zaoszczędzonych z tytlu niewypłacenia odprawy emerytalnej oraz wydatki przeznaczone na zakup materiałów. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85321 – zespoły ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 16 224 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki wynikające z otrzymanej dotacji celowej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń oraz zakupu wyposażenia zespołu ds orzekania o niepełnosprawności.

Środki z dotacji celowej: ulegają zwiększeniu wynagrodzenia o kwotę 6 078 zł, pochodne od wynagrodzeń – o 1 198 zł, wydatki na zakup materiałów biurowych i wyposażenia zespołu ds orzekania o niepełnosprawności – o 17 802 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego o kwotę 78 zł.

Środki z dochodów własnych powiatu: ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi o kwotę 8 776 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń.. Zmiany powyższe dokonano w środkach otrzymywanych z budżetu państwa.


Dział 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Jednostka dokonuje regulacji wydatków finansowanych z krajowych środków publicznych wynikających ze sposobu księgowania każdego wydatku projektu realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.2 Program Operacyjny Kapitał Ludzki “Dobra Kadra – Sukces Urzędu”.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Dokonuje się korekty planu finansowego programu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach 10%, do których jednostka jest upoważniona.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 81 019 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli z tytułu refundacji nagrody Starosty z okazji Dnia Edukacji Narodowej oraz na sfinansowanie występujących braków na paragrafach płacowych i rzeczowych. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na realizację Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” – działanie III.4.1 – „Zajęcia pozalekcyjne w szkołach i pozaszkolnych placówkach oświatowych rozwijające zainteresowania stanowiące uzupełnienie oferty edukacyjnej szkoły. Wspieranie programów edukacyjnych i profilaktyczno – wychowawczych realizowanych przez placówki wychowania pozaszkolnego” w kwocie 8 944 zł oraz kwota 5 600 zł na sfinansowanie doposażenia poradni psychologiczno – pedagogicznych w sprzęt i oprogramowanie do prowadzenia badań na wczesnym wykrywaniem zaburzeń i dysharmonii wśród młodzieży i młodzieży.

Dokonuje się również korekty klasyfikowania poniesionych wydatków przez Starostwo Powiatowe za wykonany remont nowych pomieszczeń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 170 zł.

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi opłacanych za pracowników.

Internacie Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu wydatki o kwotę 2 531 zł na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.


Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 5 701 zł na sfinansowanie występujących braków na paragrafach płacowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 19 290 zł.

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup materiałów i usług jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizacje programu wyrównującego szanse swoim uczniom realizowanego przez powiat „Nasza młodzież – nasza przyszłość”.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 – szkolne schroniska młodzieżowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 1 000 zł.

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu dotacji podmiotowych przekazywanych innym jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych.

Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 10 000 zł.

Ulegają zmniejszeniu wydatki z tytułu zaoszczędzonych środków finansowanych na realizowanych zadania z zakresu kultury.


Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 625 zł.

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup pucharów.


Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Rozdział 92695 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 10 375 zł.

Ulegają zwiększeniu wydatki na zadania w zakresu kultury fizycznej.


III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCHPlan przychodów i wydatki rachunku dochodów własnych ulegnie zwiększeniu o kwotę 39 500 zł.

Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Skępem o kwotę 26 000 zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki o kwotę 26 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zakup artykułów żywnościowych i materiałów.

Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą o kwotę 13 500 zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki o kwotę 13 500 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia pokoi zamieszkiwanych przez młodzież zamieszkująca w Internacie oraz na zakup wyposażenia kuchni..

Zmiany w rachunku dochodów własnych po stronie wydatków dokonuje się w Domu Pomocy Społecznej w Nowej Wsi. Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń w ramach umów zlecenia. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

IV. FUNDUSZE CELOWE

Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym

Zmiany dokonane w tym zakresie polegają na zwiększeniu wydatków na zakup akcesoriów komputerowych i w związku z dodatkowymi pracami polegającymi na rozbudowie budynku Starostwa Powiatowego na potrzeby Wydziału Geodezji. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług oraz wydatki inwestycyjne.


V. PRZYCHODY I ROZCHODY

Zmiany dokonane w tym zakresie polegają na zmniejszeniu kwoty 170 000 zł po stronie przychodów i po stronie rozchodów w lokatach. Zmniejszenia dokonano w wyniku przełożenia okresu spłaty pożyczki udzielonej SP ZOZ w Lipnie w roku 2007, której okres spłaty po zmianie uchwały w miesiącu czerwcu zaplanowano na dzień 30 listopada 2008 r. przychodach z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek. Obecnie okres ten został ustalony na dzień 31 marca 2009 roku.Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

 

Załącznik nr 1 (59kB) pdf

Załącznik nr 1a (53kB) pdf

Załącznik nr 2 (88kB) pdf

Załącznik nr 2a (74kB) pdf

Załącznik nr 3 (60kB) pdf

Załącznik nr 4 (63kB) pdf

Załącznik nr 5 (57kB) pdf

Załącznik nr 6 (53kB) pdf

Załącznik nr 7 (66kB) pdf

Załącznik nr 8 (85kB) pdf


metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 12:23:51)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 12:45:04)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2154