Uchwała nr XXV/171/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 listopada 2008w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/103/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie zmienionej uchwałą Nr XXII/153/2008 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2008 r..Na podstawie art. 12, pkt. 8 li. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, , z poźń. zm.1), oraz Uchwały Nr XVI/103/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 grudnia 2007 r. w udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie

Uchwała nr XXV/171/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 listopada 2008


w sprawie: zmiany uchwały Nr XVI/103/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie zmienionej uchwałą Nr XXII/153/2008 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2008 r..

Na podstawie art. 12, pkt. 8 li. c ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, , z poźń. zm.1), oraz Uchwały Nr XVI/103/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 grudnia 2007 r. w udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie


Rada Powiatu w Lipnie
uchwala, co następuje
:

§ 1. W uchwale Nr XVI/103/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie zmienioną uchwałą Nr XXII/153/2008 Rady Powiatu z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVI/103/2007 Rady Powiatu w Lipnie z dnia 27 grudnia 2007 r. wprowadza się następujące zmiany;

1/ § 2 otrzymuje brzmienie „ Spłata pożyczki, o której mowa w § 1, nastąpi w terminie do 31 marca 2009 roku (według zawartego aneksu do umowy).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.U Z A S A D N I E N I E


W dniu 27 grudnia 2007 roku Rada Powiatu w Lipnie podjęła uchwałę w sprawie udzielenia długoterminowej pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie, Zarząd Powiatu Lipnowskiego działając na podstawie upoważniania Rady Powiatu w Lipnie udzielił pożyczki długoterminowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Lipnie z terminem spłaty do dnia 30 czerwca 2008 roku. Na wniosek Dyrektora SP ZOZ z dnia 20 czerwca 2008 roku Rada Powiatu postanowiła Uchwałą Nr XXII/153/2008 ustalić nowy termin spłaty na dzień 30 listopada 2008 roku. Dyrektor SP ZOZ zwrócił się z ponowną prośbą do Zarządu Powiatu o przychylnie sie do przełożenia terminu spłaty pożyczki udzielonej w roku 2007 na dzień 30 czerwca 2009 r.. Tymczasem Dyrekcja SP ZOZ środki te chciałaby przeznaczyć na zasilenie konta Zakładowego Fundusz Świadczeń socjalnych . Zarząd Powiatu w Lipnie na swoim posiedzeniu w dniu 7 listopada 2008 roku przychylił się do prośby Dyrektora SP ZOZ ustalając termin spłaty na dzień 31 marca 2009 roku.

Sytuacja powyższa skutkuje koniecznością podjęcia stosownej uchwały.

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (26 listopada 2008, 13:14:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3280