Uchwała nr XXVI/177/2008 Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 grudnia 2008uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009Na podstawie art. art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984)

Uchwała nr XXVI/177/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2008


uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2009

Na podstawie art. art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 165, 166, 166a, 173, 182, 184, 188 ust. 2, art. 195 ust. 2 oraz art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala co następuje:

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2009 w wysokości 41 636 121 z tego:

- dochody bieżące w kwocie 40 716 121.zł

- dochody majątkowe w kwocie 920 000 zł.

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

  1. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 135 600 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4

  2. dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 54 762 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2009 w wysokości 50 008 369 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3

 1. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują:

1) wydatki bieżące w wysokości 42 108 762 zł, w tym na:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 24 973 926 zł,

b) dotacje 1 756 681 zł,

c) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji 4 032 912 zł,

2) wydatki majątkowe w 2009 r. w wysokości 7 899 607 zł.

 1. Kwota wydatków określona w ust. 1 obejmuje:

a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 5 135 600 zł, określa załącznik Nr 4;

b) wydatki związane z realizacją zadań wspólnych zrealizowanych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 1 091 176 określa załącznik Nr 6;

4. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2009 - 2011 i wydatki na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich, określa załącznik Nr 7.

§ 3. 1. Deficyt budżetu w kwocie 8 372 248 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu:

a) wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 114 078 zł,

b) pożyczki długoterminowej w wysokości 400 000 zł

c) kredytu długoterminowego w wysokości 7 858 170 zł.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 8.

§ 4. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 10 000 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

§ 5. Dotacje inne niż określone w § 2, przekazywane na podstawie odrębnych ustaw, związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, określa załącznik Nr 9.

§ 6. Określa się plany przychodów i wydatków:

 1. gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych: przychody w wysokości 11 259 zł, wydatki w wysokości 17 057 zł;

 2. rachunku dochodów własnych: dochody w wysokości 338 114 zł, wydatki w wysokości 337 912 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 10, 10c.

§ 7. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w wysokości:

 1. przychody – 70 000 zł;

 2. wydatki – 70 300 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym w wysokości:

 1. przychody – 300 000 zł;

 2. wydatki – 320 000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 258 170 zł,

z tego na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu 1 000 000 zł;

 2. finansowanie planowanego deficytu budżetu – 8 258 170 zł;

§ 9. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 7;

 2. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 10. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

 1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 1 000 000 zł;

 2. dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu (np. za wyjątkiem zmian wydatków na wynagrodzenia, zmian kwot wydatków majątkowych, zmian dotacji)

 3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie rachunku dochodów własnych między paragrafami w ramach rozdziału za wyjątkiem wynagrodzeń i wydatków majątkowych

 4. przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym

 5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11.1. Ustala się łączną kwotę poręczeń i gwarancji udzielanych przez Zarząd Powiatu w roku budżetowym 2009 w wysokości 1 000 000, z tego:

 1. poręczeń do kwoty 1 000 000 zł

2. Ustala się kwotę pożyczek udzielonych przez Zarząd Powiatu do wysokości 100 000 zł.

§ 12. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu (np. przyjmowanie zwrotów wydatków).

§ 13. Ustala się kwotę 1 000 000 zł, do której Zarząd Powiatu może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Załącznik nr 1 (50kB) pdf

Załącznik nr 2 (69kB) pdf

Załącznik nr 2a (65kB) pdf

Załącznik nr 2b (47kB) pdf

Załącznik nr 2c (59kB) pdf

Załącznik nr 3 (98kB) pdf

Załącznik nr 3a (79kB) pdf

Załącznik nr 4 (92kB) pdf

Załącznik nr 5 (86kB) pdf

Załącznik nr 6 (92kB) pdf

Załącznik nr 7 (87kB) pdf

Załącznik nr 7a (135kB) pdf

Załącznik nr 8 (135kB) pdf

Załącznik nr 9 (79kB) pdf

Załącznik nr 10 (51kB) pdf

Załącznik nr 10a (60kB) pdf

Załącznik nr 11 (50kB) pdf

Załącznik nr 12 (51kB) pdf

Załącznik nr 13 (54kB) pdf

 

 

 

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (7 stycznia 2009, 13:11:57)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (27 stycznia 2009, 11:00:41)
Zmieniono: Dodano załączniki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2166