Uchwała nr XXVI/178/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 grudnia 2008zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rokNa podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVI/178/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2008


zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2)


uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1,1a;

Kwotę dochodów 38 700 087 zł zastępuje się kwotą 38 770 019 zł

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 40 759 872 zł zastępuje się kwotą 40 829 804 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3

4/ Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4;

Kwotę wydatków inwestycyjnych ustala się na kwotę 4 146 582 zł:

w tym finansowanych z budżetu 3 767 366 zł.

5/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5;

Kwotę przychodów 736 570 zł zastępuje się kwotą 745 070 zł,

Kwotę wydatków 753 529 zł zastępuje się kwotą 762 029 zł

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu nr XXVI/178/2008 z dnia 19 grudnia 2008 roku

I . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 69 932 zł i zamknie się kwotą 38 770 019

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 100 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 800 zł

Ulegają zwiększeniu należne dochody z tytułu wpłat z gmin na dofinansowanie zadań bieżących powiatu.


Dział 758 – różne rozliczenia

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 9 915 zł

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu subwencji ogólnej części oświatowej zgodnie z pismem Ministra Finansów z przeznaczeniem dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela..


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 490 zł

W związku z przekazaniem prowizji przez zakład ubezpieczeń od wpłaconych składek na ubezpieczenia NW ulegają zwiększeniu dochody w § 0970.

Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 23 953 zł

Ulegają zwiększeniu dochody uzyskiwane z najmu majątku powiatu oraz z tytułu wpływu prowizji od zakładu ubezpieczeń.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 29 874 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz inne wpływy, jakie pozyskują jednostki oświatowe.

W Zespole Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 2 363 zł.

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu wpływów różnych dochodów.

W Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu o kwotę 2 700 zł.

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu wpływów różnych dochodów.Ulegają zwiększeniu dochody uzyskiwane przez Zespół Szkół Technicznych o kwotę 24 811 zł z tytułu najmu majątku powiatu oraz z tytułu wpływu prowizji od zakładu ubezpieczeń.

Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 800 zł

W związku z podpisanym porozumieniem pomiędzy Powiatem Lipnowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Województwem Kujawsko – Pomorskim w dniu 4 grudnia 2008 roku ulegają zwiększeniu wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej od samorządu województwa.II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 69 932 zł i zamknie się kwotą 40 829 804 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:


Dział 600 – transport i łączność

Rozdział 60014 – drogi publiczne powiatowe

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynikające z konieczności przeliczenia etatów oraz zakup materiałów. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług i materiałów papierniczych oraz opłaty.


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń z przeznaczeniem na wypłatę odprawy emerytalnej. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu materiałów i usług.Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów dla Biura Rady, zmniejszeniu zaś ulegają wydatki na zakup usług.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 66 952 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu wydatki na zakup tablic rejestracyjnych, krat oraz bramy wjazdowej wraz z montażem. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki związane z zabezpieczeniem środków finansowych na zapłatę za wykonanie dodatkowych prac związanych z prowadzonym remontem pomieszczeń biurowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz wydatki inwestycyjne.


Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75411 – komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Ulegają zwiększeniu wydatki związane z zakupem materiałów i usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki osobowe oraz wydatki z tytułu opłat i zakupu usług. Zmiany dokonuje się w wyniku urealnienia planu finansowego jednostki wynikającego z analizy wydatków za okres 11 miesięcy roku budżetowego


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80102 – szkoły podstawowe specjalne

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 972 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, ubezpieczenia zdrowotne oraz opłacenie należnego podatku od wynagrodzeń.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80111 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 018 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku oraz wydatki na zakup wyposażenia w związku z otrzymaniem należnej prowizji PZU od wpłaconych składek na ubezpieczenia NW przez uczniów szkoły..


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 64 642 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki związane z wykonywanymi w jednostce remontami sal dydaktycznych oraz wydatki na zakup wyposażenia sal dydaktycznych i pomocy naukowych w związku z otrzymaniem należnej prowizji PZU od wpłaconych składek na ubezpieczenia NW przez uczniów szkoły. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem usług i regulowaniem opłat.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 188 699 zł

Zespole Szkół w Skępem wydatki ulegną zwiększeniu o kwotę 63 599 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku oraz wydatki na zakup materiałów do remontu łazienek szkolnych. Ponadto ulegają zwiększeniu wydatki na zakup oleju. Zmniejszeniu ulegają wydatki z przeznaczeniem na sfinansowanie. zakupu energii i usług.

Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 75 961 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku oraz wydatki za zakup pomocy dydaktycznych.

Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 49 139 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku.Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80134 – gimnazja specjalne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 457 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na opłacenie należnych składek na ubezpieczenia społeczne pracowników, ubezpieczenia zdrowotne oraz opłacenie należnego podatku od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2008 r.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80140 – centra dokształcania ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 732 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane w opłatami za korzystanie z usług telekomunikacyjnych oraz wydatki na wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawieranych umów – zlecenie.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80148 – stołówki szkolne

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 287 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup książek na nagrody Starosty oraz na nagrody w związku z prowadzonymi konkursami w podległych jednostka w roku budżetowym 2009.


Dział 851 – ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – szpitale ogólne

Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na udzielenie dotacji na wydatki inwestycyjne dla miejscowego szpitala. Zwiększaniu ulegają wydatki z tytułu dotacji podmiotowych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 173 914 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na wydatki remontowe .


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Zwiększeniu ulegają wydatki na wykonanie badań pracowników zatrudnionych w DPS w Nowej Wsi oraz wydatki na zakup świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów bhp i zakup licencji. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem energii i innych usług w związku z przeprowadzona bieżącą analizą wydatków jednostki.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85204 – rodziny zastępcze

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 120 000 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę świadczeń z przeznaczeniem na pokrycie występujących braków środków finansowych w jednostkach oświatowych.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85218 – powiatowe centra pomocy rodzinie

Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń i zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostki. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu ubezpieczeń społecznych raz wydatki związane z zakupem usług i regulowaniem opłat.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany dokonuje się pomiędzy wydatkami finansowanymi ze środków EFS a wydatkami finansowanymi ze środków własnych. Ponadto zabezpiecza się środki finansowe na wypłatę odsetek od wypłaconego wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zasad ustalania wymiaru wynagrodzenia chorobowego wraz z odsetkami. Pozostałe przesunięcia pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej wynikają z przeprowadzonej bieżącej analizy wydatków jednostki.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 31 221 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki dotyczące wykonywanych remontów w jednostce.

W związku z planowanymi zakupami pomocy dydaktycznych w ramach programu “Bezpieczna Szkoła” ulegają zwiększeniu wydatki z tego tytułu o kwotę 5 000 zł, a zmniejszeniu ulegają persaldem wydatki na zakup materiałów.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85410 – internaty i bursy szkolne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 530 zł.

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi opłacanych za pracowników.

Internacie Zespołu Szkół w Skępem ulegają zmniejszeniu wydatki o kwotę 2 560 zł na wypłatę wynagrodzeń. Zwiększeniu ulegają wydatki na na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne za miesiąc grudzień 2008 roku.

Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 4 090 zł na sfinansowanie występujących braków na paragrafach płacowych.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 4 800 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z podpisanym porozumieniem z Województwem Kujawsko – Pomorskim na wypłatę stypendium dla młodzieży uczącej sie w w Zespole Szkół w Skępem – kwota 2 400 zł, oraz w Zespole Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą – kwota 2 400 zł.


III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCHPlan przychodów i wydatki rachunku dochodów własnych ulegnie zwiększeniu o kwotę 8 500 zł.

Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zespole Szkół w Skępem o kwotę 8 500 zł. Zwiększeniu ulegają również wydatki o kwotę 8 500 zł z przeznaczeniem na wypłatę zakup artykułów żywnościowych

Ulegają zwiększeniu wydatki w rachunku dochodów własnych Zespołu Szkół w Dobrzyniu n. Wisłą z przeznaczeniem na zakup usług. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług i artykułów żywnościowych.


Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

Załącznik nr 1 (56kB) pdf

Załącznik nr 1a (53kB) pdf

Załącznik nr 2 (85kB) pdf

Załącznik nr 2a (71kB) pdf

Załącznik nr 3 (56kB) pdf

Załącznik nr 4 (63kB) pdf

Załącznik nr 5 (57kB) pdf


metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (7 stycznia 2009, 13:30:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2145