Uchwała nr XXVI/179/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 grudnia 2008zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz.2047, Dz. U. z 2005 roku Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366,Dz.U. z 2006 roku Nr49 poz.359, Nr 63 poz. 440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz. 1217)))

Uchwała nr XXVI/179/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2008


zmiany podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.

Na podstawie: art. 35a ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. z 1997 roku Dz. U. Nr 123, poz. 776, Nr 160, poz. 1082, Dz. U. z 1998 roku Nr 99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019, Nr 162, poz. 1118, Nr 162, poz. 1126, Dz. U. z 1999 roku Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101, Nr 111, poz. 1280, Dz. U. z 2000 roku Nr 48, poz. 550, Nr 119, poz. 1249, Dz. U. z 2001 roku Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129, poz. 1444, Nr 154, poz. 1792, Nr 154, poz. 1800, Dz. U. z 2002 roku Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679, Nr 200, poz. 1683, Nr 241, poz. 2074, Dz. U. z 2003 roku Nr 7, poz. 79, Nr 90 poz. 844, Nr 223 poz. 2217, Nr 228 poz. 2262. Dz. U. z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr 99 poz. 1001, Nr 240 poz.2047, Dz. U. z 2005 roku Nr 44 poz. 422, Nr 132 poz. 1110, Nr 163 poz. 1362, Nr 164 poz. 1366,Dz.U. z 2006 roku Nr49 poz.359, Nr 63 poz. 440, Nr 94 poz. 651, Nr 170 poz. 1217)))


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§1. Dokonać zmiany Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXIV/169/2008 z dnia 30.09.2008r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań powiatu z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku, w zakresie podziału środków finansowych na rok 2008 co do kwoty 3.714,54 zł (słownie: trzy tysiące siedemset czternaście złotych 54/100 zł), zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.


§2. Traci moc załącznik do Uchwały Nr XXIV/169/2008 z dnia 30 września 2008 roku w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej w 2008 roku.


§3. Wykonanie uchwały powierza się odpowiednio Kierownikowi Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lipnie oraz Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie.


§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie


Zgodnie z art. 35 a Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Rada Powiatu w formie uchwały określa zadania, na które przeznacza środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Podział środków PRFON zatwierdzony Uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/169/2008 z dnia 30 września 2008 roku został w oparciu o skladane wnioski przez osoby zainteresowane.

W trakcie realizacji zadań ustawowych okazało się, że środki przeznaczone na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych i zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprwnych nie zostaną w pełni wykorzystane.

Niewykorzystane środki finansowe pragniemy przeznaczyć na dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, gdyż wpłynęła duża ilość wniosków, które nie zostały rozpatrzone ze względu na brak środków.


Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Lipnie Nr XXVI/179/2008 z dnia 19 grudnia 2008 rokuLp.


Nazwa zadania


Plan


+ Zwiększenie

-ZmniejszeniePlan po zmianach

1.

Przyznanie osobom niepełnosprawnym środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej


105 000,00

x

105 000,00

2.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wynagrodzeń osób niepełnosprawnych i składek na ubezpieczenia społeczne

0,00

x

0,00

3.

Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy osób niepełnosprawnych

490 000,00

x

490 000,00

4.

Zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

29 786,00

- 2 164,65

27 621,35

5.

Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych


12 528,00

+ 2 164,65

14 692,65

6.

Zobowiązania dotyczące kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Lipnie


335 350,00

x

335 350,00

7

Dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych


136 360,00

- 380,00

135 980,00

8.

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych,
w komunikowaniu się i technicznych


270 006,00

- 929,32

269 076,68

9.

Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


56 331,00

- 240,57

56 090,43

10.

Dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

181 869,00

+ 1 549,89

183 418,89


Razem środki

1 617 230,00

0,00

1 617 230,002,5 % na obsługę realizowanych zadań – 40 430,75 zł


w tym dla PCPR – 979 916,00 x 2,5 % = 24 497,90 zł

PUP – 637 314,00 x 2,5% = 15 932,85 zł


metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (7 stycznia 2009, 13:34:42)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2449