Uchwała nr XXVI/181/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 grudnia 2008uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 oraz Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173, poz. 1218, Nr 214, poz. 1806, z 2008 Nr 180, poz. 1111)

Uchwała nr XXVI/181/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2008


uchwalenia na 2009 rok programu współpracy Powiatu Lipnowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. Nr 96, poz. 873, z 2004r. Nr 64, poz. 593, Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005r. Nr 155, poz. 1298, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1462 oraz Nr 249, poz. 2104, z 2006r. Nr 94, poz. 651) i art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055, z 2007 Nr 173, poz. 1218, Nr 214, poz. 1806, z 2008 Nr 180, poz. 1111)


Rada Powiatu w Lipnie,

uchwala, co następuje:§1. Uchwala się program współpracy Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego na terenie Powiatu Lipnowskiego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§2. Na realizację „ Programu współpracy na 2009 rok” środki finansowe zabezpieczone będą w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2009 rok.


§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§4. Sprawozdanie z realizacji „ Programu współpracy na 2009 rok” w zakresie rzeczowym i finansowym Zarząd Powiatu przedłoży Radzie Powiatu łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2009 rok.


§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Uzasadnienie


Zgodnie z art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego uchwala program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi działającymi na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Rada Powiatu w Lipnie, przyjmując niniejszą uchwałę, deklaruje wolę kształtowania współpracy z organizacjami pozarządowymi na zasadzie partnerstwa i wyraża intencję realizacji swoich zadań ustawowych w ścisłym współdziałaniu z nimi.

Program współpracy Powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2009 rok został opracowany w celu sprecyzowania zakresu współdziałania i określenia jego reguł. W programie proponowany jest szeroki zakres zdań merytorycznych dla obustronnej współpracy.

Powiat, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym i postulatom organizacji pozarządowych, wprowadził formę polegającą na wspieraniu realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji.

Procedura prowadząca do wyłonienia partnera ma formę otwartego, powszechnie dostępnego konkursu o charakterze przedmiotowym, a nie podmiotowym. Oznacza to, ze współpracą objęte jest zadanie ( projekt), a nie instytucja ( organizacja pozarządowa).

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (7 stycznia 2009, 13:40:16)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3516