Uchwała nr XXVI/182/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 19 grudnia 2008ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 1876/8 Obr. 8 Miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego. Na podstawie art. 12 pkt 8) lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, ze zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, ze zm. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369)

Uchwała nr XXVI/182/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 19 grudnia 2008


ustanowienia służebności gruntowej na działce nr 1876/8 Obr. 8 Miasta Lipna stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego.

Na podstawie art. 12 pkt 8) lit. a) ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, ze zm. z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004r. Nr 153, poz. 1271, Nr 102 poz.1055, Nr 214 poz. 1806, z 2007r. Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) oraz art. 25b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami( t. j. Dz. U. z 2004 roku Nr 261 poz. 2603, ze zm. Nr 281 poz. 2782, z 2005 r. Nr 130 poz.1087, Nr 169 poz.1420, Nr 175 poz. 1459, z 2006 r. Nr 104 poz. 708, Nr 220 poz. 1601, Nr 220 poz. 1600, z 2007 r. Nr 69 poz. 468, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 59 poz. 369)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1. Wyrazić zgodę na obciążenie na czas nieoznaczony działki nr 1876/8 obr. 8 będącej własnością Powiatu Lipnowskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest Księga wieczysta KW nr 28012, służebnością gruntową na rzecz nieruchomości położonej w Lipnie przy ul. Okrzei, oznaczonej jako działka nr 1876/7 obr.8, dla której w Sądzie Rejonowym w Lipnie prowadzona jest Księga wieczysta KW nr 33479, stanbowiącej własność Skarbu Państwa, pozostającej w trwałym zarządzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy, polegającą na prawie nieodpłatnego przechodu i przejazdu do działki drogowej nr 1875/5, stanowiącej własność Gminy Miasta Lipno.


§2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.


§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


 

Uzasadnienie


W związku z podjęciem przez Radę Powiatu w Lipnie Uchwały Nr XIII/84/2007 z dnia 29 września 2007r. w sprawie: darozwizny nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na cele publiczne, w której wyraża się zgodę na dokonanie darozwizny działki nr 1876/7 o pow. 0,4959 ha stanowiącej własność Powiatu Lipnowskiego na rzecz Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, w celu uzyskania pełnej użyteczności tej działki konieczne jest ustanowienie służebności przechodu i przejazdu na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Podziały geodezyjne dz. nr 1876/7 wynikają z konieczności wyodrębnienia drogi o nowym przebiegu, który umożliwi właściwe jej wykorzystanie.

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (7 stycznia 2009, 13:42:30)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 3930