Uchwała nr XXVII/184/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 grudnia 2008zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2)

Uchwała nr XXVII/184/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2008


zmian w budżecie Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok

Na podstawie art. 12 pkt. 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, z poźń. zm.1), art. 165 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z  2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.2)


 

uchwala się co następuje:


§ 1. W uchwale Nr XVI/104/2007 z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Lipnowskiego na 2008 rok ze zm.1 wprowadza się następujące zmiany:

1/ Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 1,1a;

Kwotę dochodów 38 770 019 zł zastępuje się kwotą 38 788 060 zł

2/ Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Powiatu Lipnowskiego na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 2, 2a;

Kwotę wydatków 40 829 804 zł zastępuje się kwotą 40 532 845 zł

3/ Dokonuje się zmian w planie wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na rok 2008 zgodnie z załącznikiem 3

4/ Dokonuje się zmian w planie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zadań inwestycyjnych na 2008 r. zgodnie z załącznikiem nr 4;

5/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 5;

Kwotę przychodów 745 070 zł zastępuje się kwotą 752 234 zł,

Kwotę wydatków 762 029 zł zastępuje się kwotą 758 303 zł

6/ Dokonuje się zmian w planie przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych zgodnie z załącznikiem nr 6.

7/ Ustala się przychody i rozchody budżetu na rok 2008 zgodnie z załącznikiem nr 8.

8/ Ulegają zmianie wydatki funduszy celowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

9/ Kwotę deficytu budżetowego 2 059 785 zł zastępuje się kwotą 1 744 785 zł.

Jako źródło pokrycia deficytu wskazuje się przychody z wolnych środków z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 575 192 zł, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 669 593 zł oraz kredyt długoterminowy w wysokości 500 000 zł.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób

zwyczajowo przyjęty.


U Z A S A D N I E N I E

do uchwały Rady Powiatu nr XXVII/184/2008 z dnia 30 grudnia 2008 roku

I . DOCHODY

Plan dochodów ulegnie zwiększeniu o kwotę 18 041 zł i zamknie się kwotą 38 788 060

Planowane dochody ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan dochodów w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 900 zł

Ulegną zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń oraz inne wpływy, jakie pozyskują jednostki oświatowe.

W Zespole Szkół w Skępem ulegają zwiększeniu o kwotę 5 900 zł.

Ulegają zwiększeniu dochody z tytułu najmu pomieszczeń.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 12 141 zł

Ulegają zwiększeniu dochody pozyskiwane przez Dom Pomocy Społecznej w Nowej Wsi z tytułu najmu pomieszczeń, odsetek od zgromadzonych środków pieniężnych na rachunku bankowym jednostki oraz z tytułu wpłat od mieszkańców.


II. WYDATKI

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 296 959 zł i zamknie się kwotą 40 532 845 zł

Planowane wydatki ulegną zmianie w następujących działach i rozdziałach:


Dział 710 – działalność usługowa

Rozdział 71015 – nadzór budowlany

Zwiększeniu ulegają wydatki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Zmniejszeniu ulegają wydatki z tytułu zakupu materiałów.

Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75011 – urzędy wojewódzkie

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 49 870 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi po dokonaniu bieżącej analizy wydatków. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakupy wyposażenia stanowiska pracy, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.

Dotacje: Ulegają zwiększeniu wydatki na wypłatę wynagrodzeń o kwotę 3 079 zł, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników o kwotę 3 079 zł. Zwiększeniu ulegają wydatki na zakupy wyposażenia stanowiska pracy, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup usług.


Dział 750– administracja publiczna

Rozdział 75019 – rady powiatów

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 2 395 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi po dokonaniu bieżącej analizy wydatków.


Dział 750 – administracja publiczna

Rozdział 75020 – starostwa powiatowe

Plan wydatków ulegnie zwiększeniu o kwotę 47 475 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki z tytułu wydatki na wynagrodzeń wraz z pochodnymi po dokonaniu bieżącej analizy wydatków oraz wydatki na zakup urządzeń współpracujących z komputerem. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75495 – pozostała działalność

Zwiększa się wydatki na zakup usług, zaś ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup materiałów.


Dział 757 – obsługa długu publicznego

Rozdział 75704 – rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 113 341 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na pokrycie wydatków z tytułu udzielonych poręczeń.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80114 – gimnazja specjalne

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 662 zł

Ulegają zmniejszeniu wydatki na przekazanie dotacji szkołom niepublicznym.


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80120 – licea ogólnokształcące

Ulegają zwiększeniu wydatki na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z zakupem usług i regulowaniem opłat oraz wydatki na opłacenie składek na Fundusz Pracy i ubezpieczenia społeczne..


Dział 801– oświata i wychowanie

Rozdział 80130 – szkoły zawodowe

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 5 900 zł

Zespole Szkół w Skępem ulegną zwiększeniu wydatki na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku oraz wydatki na zakup materiałów do remontu

Zespole Szkół Technicznych w Lipnie ulegają zwiększeniu wydatki o kwotę 4 000 w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne za mc grudzień 2008 roku. Zmniejszeniu ulegają wydatki na wynagrodzenia pracowników.


Dział 801 – oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 662 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki na sfinansowanie teoretycznego dokształcania młodocianych pracowników.

Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków ulegnie zmniejszeniu o kwotę 186 723

Ulegają zmniejszeniu wydatki przeznaczone na wydatki remontowe oraz przekazanie dotacji w związku z zawartymi porozumieniami.


Dział 852 – pomoc społeczna

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 3 000 zł

Zwiększeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i usług remontowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki związane z opłaceniem składek na ubezpieczenia społeczne pracowników oraz zakup artykułów żywnościowych i opłat.

Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85321 – komisje ds orzekania o niepełnosprawności

Zmiany dokonane dotyczą przeprowadzonej analizy wydatków i polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na zakup niezbędnych materiałów i usług.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85333 – powiatowe urzędy pracy

Zmiany dokonane dotyczą przeprowadzonej analizy wydatków i polegają na zabezpieczeniu środków finansowych na zakup niezbędnych materiałów i usług.


Dział 853 – pozostałe zadania z zakresy polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zmniejszeniu o kwotę 7 298

Ulegają zmniejszeniu wydatki na zakup usług, które stanowiły wkład własny do realizowanego programu przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Oraz dokonuje się zmiany wynikające z przeprowadzonej analizy wydatków.

Dokonuje się również zmiany w realizowanym przez Starostwo Powiatowe programie wynikające z przeprowadzonej analizy wydatków.


Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85406 – poradnie psychologiczno – pedagogiczne oraz inne poradnie specjalistyczne

Plan wydatków w tym rozdziale ulegnie zwiększeniu o kwotę 1 503 zł

Ulegają zwiększeniu wydatki w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za mc grudzień 2008 roku. Ponadto zwiększeniu ulegają wydatki na zakup akcesoriów komputerowych. Zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów i energii..


III. RACHUNEK DOCHODÓW WŁASNYCHPlan przychodów rachunku dochodów własnych ulegnie zwiększeniu o kwotę 7 164 zł.

Ulegają zwiększeniu przychody rachunku dochodów własnych funkcjonującego przy Zarządzie Dróg Powiatowych w Lipnie o kwotę 7 164 zł. Zmniejszeniu ulegają wydatki o kwotę 3 726 zł. Zwiększniu ulega stan środków finansowych na koniec roku budżetowego o kwotę 10 890 zł.

  1. WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE

W załączniku tym ulegają zmianie nazwy zadań dotyczące poprawy ochrony zdrowia oraz łączne nakłady na sfinansowanie tychże zadań oraz nakładu ponoszone w poszczególnych latach realizacji zadań.

  1. GOSPODARSTWA POMOCNICZE

Zmiany dokonuje się w planie wydatków w gospodarstwie pomocniczym funkcjonującym przy Zespole Szkól w Dobrzyniu. n. Wisłą. Ulegają zwiększeniu wydatki na zakup usług remontowych, zaś zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

VI. FUNDUSZE CELOWE

Dokonuje się zwiększenia wydatków na zakup akcesoriów komputerowych w w Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, zmniejszeniu ulegają wydatki na zakup materiałów.

VII. PRYZCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Ulega zmniejszeniu wielkość zaciąganych kredytów długoterminowych o kwotę 315 237 zł. Wielkość deficytu w związku z tym zmniejsza się o kwotę 315 000 zł i zamknie się kwotą 1 744 785 zł, a który zostanie sfinansowany kredytem długoterminowym w wysokości 500 000 zł, pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 669 593 zł oraz wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek w wysokości 575 192 zł.

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Projekt uchwały przedłożył Zarząd Powiatu Lipnowskiego.

 

Załącznik nr 1 (53kB) pdf

Załącznik nr 1a (51kB) pdf

Załącznik nr 2 (67kB) pdf

Załącznik nr 2a (58kB) pdf

Załącznik nr 3 (54kB) pdf

Załącznik nr 4 (88kB) pdf

Załącznik nr 5 (57kB) pdf

Załącznik nr 6 (65kB) pdf

Załącznik nr 7 (65kB) pdf

Załącznik nr 8 (65kB) pdf

Załącznik nr 9 (53kB) pdfmetryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (7 stycznia 2009, 14:05:14)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (12 stycznia 2009, 11:33:51)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2252