Uchwała nr XXVII/185/2008Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 grudnia 2008dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2008 rok.Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)oraz art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) oraz art. 1 ust 2 pkt 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 72, poz. 802, Nr 110, poz. 1255; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 199, poz. 1939, Nr 223, poz. 2217; z 2004 r. Nr 116, poz. 1202; z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 34, poz. 243, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711)

Uchwała nr XXVII/185/2008
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2008


dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla Starosty Lipnowskiego za 2008 rok.

Na podstawie art. 12 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111)oraz art. 4 pkt 1 Ustawy z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192, Nr 122, poz. 1020; z 2006 r. Nr 79, poz. 549, Nr 169, poz. 1201, Nr 170, poz. 1218) oraz art. 1 ust 2 pkt 3 Ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej ( Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1080; z 1998 r. Nr 155, poz. 1014; z 1999 r. Nr 72, poz. 802, Nr 110, poz. 1255; z 2002 r. Nr 74, poz. 676; z 2003 r. Nr 199, poz. 1939, Nr 223, poz. 2217; z 2004 r. Nr 116, poz. 1202; z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 34, poz. 243, Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711)


Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:


§ 1. Pan Krzysztof Baranowski, Starosta Lipnowski, nabył prawo do dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok w wysokości 10.486,45 zł brutto /słownie: dziesięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 45 groszy.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu.


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uzasadnienie


Nabycie przez Starostę Lipnowskiego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2008 rok odpowiada wymaganiom określonym w ustawach o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej oraz o pracownikach samorządowych.

Czynności z zakresu prawa pracy wobec Starosty wykonuje Przewodniczący Rady w granicach upoważnienia określonego Uchwałą Rady, z ustawowym zastrzeżeniem wyłącznej kompetencji dla Rady w ustalaniu wynagrodzenia Starosty.

Zgodnie z orzecznictwem Naczelnego Sądu Administracyjnego (wyrok z 17.10.2007 r. sygn. akt II OSK 1286/07) dodatkowe wynagrodzenie roczne mieści się w zakresie pojęcia wynagrodzenia Starosty ustalonego przez Radę.

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (7 stycznia 2009, 14:11:40)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (12 stycznia 2009, 11:32:05)
Zmieniono: Korekta informacji

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2780