Uchwała nr XXXVIII/252/2009Rady Powiatu w Lipniez dnia 30 grudnia 2009w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom Na podstawie art. 54 ust 7 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nauczycielskimi: NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZNP

Uchwała nr XXXVIII/252/2009
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 30 grudnia 2009


w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom

Na podstawie art. 54 ust 7 w związku z art. 91 d pkt 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr 97 poz. 674, Nr 170 poz. 1218, Nr 220 poz. 1600, z 2007r. Nr 17 poz. 95, Nr 80 poz. 542, Nr 158 poz. 1103, Nr 102 poz. 689, Nr 176 poz. 1238, Nr 191 poz. 1369, Nr 247 poz.1821, z 2008r. Nr 145, poz. 917, Nr 227 poz. 1505, z 2009 r. Nr 1 poz. 1, Nr 56 poz. 458, Nr 67 poz. 572, Nr 97 poz. 800) w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi nauczycielskimi: NSZZ „Solidarność”, NSZZ „Solidarność 80”, ZNP


UCHWAŁA Nr

Rada Powiatu w Lipnie

uchwala, co następuje:§1.

Uchwala się ,,Regulamin przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.


§2.

Wykonanie uchwały powierza się Staroście oraz dyrektorom szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Lipnowski.


§3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


§4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i obowiązuje od dnia
1 stycznia 2010 roku.

U Z A S A D N I E N I EArt. 54 ust. 7 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674) zobowiązuje organ prowadzący szkołę będący jednostka samorządu terytorialnego do określenia w trybie, o którym mowa w art. 30 ust. 6 KN, wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowych zasad jego przyznawania i wypłacania. W dotychczasowej praktyce Powiatu Lipnowskiego wysokość oraz zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli ustalane były łącznie z regulaminem wynagradzania. Od roku 2009 zasady te ustalane będą oddzielną uchwałą Rady Powiatu.

Proponowany Regulamin przyznawania dodatków mieszkaniowych nauczycielom jest identyczny z dotychczas obowiązującym.

Zawarte w nim zasady ustalania wysokości nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego gwarantują jego coroczna waloryzacje o wskaźnik wzrostu średniego wynagrodzenia nauczyciela stażysty, o którym mowa w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela.

Od 1 stycznia 2010 roku Rada Powiatu zabezpiecza w budżecie Powiatu środki na tak ukształtowane dodatki mieszkaniowe.

W trakcie przeprowadzonych w dniu 22 grudnia 2009 roku ostatecznych uzgodnień ze związkami zawodowymi, doszło do ustaleń, w wyniku których treść regulaminu przyjęła formę jak w załączniku do niniejszej Uchwały Rady Powiatu.


Załącznik (64kB) pdf

metryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (5 stycznia 2010, 12:02:56)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2825