Uchwała nr XXXVII/247/2009Rady Powiatu w Lipniez dnia 18 grudnia 2009w sprawie budżetu na 2010 rok. Na podstawie art. art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)

Uchwała nr XXXVII/247/2009
Rady Powiatu w Lipnie
z dnia 18 grudnia 2009


w sprawie budżetu na 2010 rok.

Na podstawie art. art. 12 pkt 5, 8d i 9 oraz art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1592, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; z 2007 r. Nr 173, poz. 1218) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240) oraz art. 166, 166a, 184 ust. 1 pkt 10, ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 249, poz. 2104 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 4 , 5 i 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1241)


PROJEKT

Rada uchwala

co następuje:


§ 1.

Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2010 rok w wysokości 52 722 497 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie – 46 935 040 zł,

- dochody majątkowe w kwocie – 5 787 457 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2010 rok w wysokości 52 722 497 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości – 44 930 125 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości – 7 792 372 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3. .

2. Określa się:

1. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2013 zgodnie z załącznikiem nr 8 i zadania inwestycyjne w 2010 roku zgodnie z załącznikiem nr 8b

2. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 2 905 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8a.

§ 3.

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów 1 145 068 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów 1 145 068 zł zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 4.

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST:

1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - 80 000 zł,

2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 606 992 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5.

Określa się plan przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych:

1) przychody - 11 259 zł,

2) wydatki – 17 057 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10 .


§ 6.

Określa się plan przychodów i wydatków rachunku dochodów własnych jednostek budżetowych.

1) przychody – 347 514 zł,

2) wydatki - 347 214 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 11.

§ 7.

 Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. przychody w wysokości – 73 000 zł,

 2. wydatki w wysokości - 71 300 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 8.

 Określa się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i kartograficznym

 1. przychody w wysokości – 317 000 zł,

 2. wydatki w wysokości - 798 000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 12 .

§ 9.

Ustala się wykaz obowiązujących umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 1 000.000 zł, w tym na:

1)       pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;

2)       wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 500 000 zł.

§ 11.

Ustala się łączną kwotę poręczeń udzielanych przez Zarząd Powiatu w Lipnie w roku budżetowym 2010 w wysokości 100 000 zł,

§ 12.

Ustala się kwotę pożyczek udzielanych przez Zarząd Powiatu w Lipnie do wysokości 20 000 zł

§ 13.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do zaciągania zobowiązań:

 1. na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, określonych w załączniku Nr 8.;

 2. na finansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi, określonych w załączniku Nr 8a ;

 3. z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 14.

Upoważnia się Zarząd Powiatu w Lipnie do:

1). zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000 zł;

 2. wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 500 000 zł.

2). dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących.

3). przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia, a także zmian w planie finansowym rachunku dochodów własnych.

4). lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach

§ 15.

W budżecie tworzy się rezerwy

 1. ogólną w wysokości – 52 800 zł,

 2. celową w wysokości – 10 000 zł,

z przeznaczeniem na zadania dotyczące zarządzania kryzysowego.

§ 16.

Załącza się prognozę łącznej kwoty długu i spłat zobowiązań powiatu na koniec 2010 roku i lata następne, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 17

1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

§ 18.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Lipnie.

§ 19.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.


Załącznik nr 1 (49kB) pdf

Załącznik nr 2 (75kB) pdf

Załącznik nr 2a (84kB) pdf

Załącznik nr 3 (217kB) pdf

Załącznik nr 4 (51kB) pdf

Załącznik nr 4a (60kB) pdf

Załącznik nr 5 (86kB) pdf

Załącznik nr 6 (75kB) pdf

Załącznik nr 7 (69kB) pdf

Załącznik nr 8 (56kB) pdf

Załącznik nr 8a (51kB) pdf

Załącznik nr 8b (50kB) pdf

Załącznik nr 9 (43kB) pdf

Załącznik nr 10 (50kB) pdf

Załącznik nr 11 (57kB) pdf

Załącznik nr 12 (49kB) pdf

Załącznik nr 13 (56kB) pdf

Załącznik nr 14 (115kB) pdf

Załącznik nr 15 (238kB) pdfmetryczka


Opublikował: Aneta Ofmańska (13 stycznia 2010, 12:02:42)

Ostatnia zmiana: Aneta Ofmańska (13 stycznia 2010, 12:04:21)
Zmieniono: Dodano załącznik

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2630